บุคลากร

นางสาวสุภุคชกร ตันเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หมวดวิชา : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การศึกษา : ปริญญาตรี สังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน :