บุคลากร

นางสาวสมใจ ธัญญาโภชน์
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
หมวดวิชา : ภาษาไทย
การศึกษา : ปริญญาตรี ภาษาไทย
ประวัติการทำงาน : ปัจจุบัน สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม