บุคลากร

นางอิศราภรณ์ วงศ์จันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หมวดวิชา : สุขศึกษาพลศึกษา
การศึกษา : ปริญญาตรี สุขศึกษา
ประวัติการทำงาน : ปัจจุบัน สอนรัดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม