ชื่อ-นามสกุล

นายเสนอ ใจชอบสันเทียะ

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

การศึกษา

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูปถ่าย