ชื่อ-นามสกุล

นางชนธิกาญจน์ กระสินหอม

ตำแหน่ง

ครู

การศึกษา

ศป.บ. (นาฏศิลป์), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

โทรศัพท์

087-6518236

Email

[email protected]

รูปถ่าย