ชื่อ-นามสกุล

นายสุภัทรชัย กระสินหอม

ตำแหน่ง

ครู

การศึกษา

ศป.บ (ดุริยางคศิลป์), ศศ.ม. (ดนตรี), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

โทรศัพท์

089-7111274

Email

[email protected],[email protected]

รูปถ่าย