ชื่อ-นามสกุล

นายวิเศษ กัณหาลี

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา

ปริญญาตรี (พลศึกษา)

โทรศัพท์

080-9704390

Email

-

รูปถ่าย