ชื่อ-นามสกุล

นายชมพู บุญมี

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

การศึกษา

ปริญญาตรี (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลป์

โทรศัพท์

085-8462547

Email

[email protected]

รูปถ่าย