ชื่อ-นามสกุล

นายวัชระพงศ์ พูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง

ครูโรงเรียนบ้านแทรง

การศึกษา

ปริญญาโทร บริหารการศึกษา

โทรศัพท์

0610520638

รูปถ่าย

ผู้ดูแลเว็บไซต์

เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน