ชื่อ-นามสกุล

นายยิ่งศักดิ์ พลภักดี

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษา

ปริญญาโท

โทรศัพท์

0992079837

Email

[email protected]

รูปถ่าย

ผู้ดูแลเว็บไซต์

เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แสดงลำดับที่

1