ชื่อ-นามสกุล

นายประพนธ์ สินเจริญเลิศ

ตำแหน่ง

ครูผู้สอน

การศึกษา

ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฎอุดรธานี
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณทิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โทรศัพท์

081-04814

รูปถ่าย