Question: การจัดสรรงบประจำปีงบประมาณ 2554

  เรื่อง การจัดสรรงบประจำปีงบประมาณ 2554 โครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 3 รายการ
1. หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนภายใต้ สพท. โรงเรียนหน่วยเบิก

1. สรุปภาพรวม
2. สรุปภาพรวม สพฐ.
3. สรุปภาพรวมรายโรงเรียน
สังกัด สพป.
1. รายโรงเรียน 1
2. รายโรงเรียน 2
3. รายโรงเรียน 3
4. รายโรงเรียน 4
สังกัด สพม.
1. รายโรงเรียน 5
4. สรุปงบประมาณรวมแยก สพป./สพม.
5. สรุปงบประมาณแต่ละโรงเรียน
6. งบประมาณหนังสือแต่ละโรงเรียน
1. ภาพรวมทั้งสิ้น
2. สรุปงบประมาณรายหน่วยเบิก
3. งบประมาณแต่ละเขต หน่วยเบิก
4. งบประมาณรายโรงเรียนหน่วยเบิก

26/11/2553

ให้ สพท. จัดทำ ตัวชี้วัดปี 53 เป็นฟอร์มตัวชี้วัด 1.1.1-1.1.4 ให้บันทึกเป็นรายโรงเรียน ในกรณีข้อมูลสังกัดอื่น ส่วนของ สพฐ.จะใช้ข้อมูล 10 มิ.ย.ของปี กศ.53 โดยทำใน SMIS หรือแก้ไขใน DATA CENTER 2010 โดยจะต้องมีการยืนยันข้อมูลให้เรียบร้อยทุกโรงเรียนในแต่ละ สพท. ฟอร์มที่มีในหนังสือไม่ใช้ให้ใช้ฟอร์มนี้แทน และส่งข้อมูลไว้ใน ftp://202.143.174.22 และส่ง e-mail ที่ e-mail : [email protected] เพื่อแจ้งว่าได้ส่งไว้ที่ ftp แล้ว
แบบรายงานตัวชี้วัดปี 53 ที่ 1.1.1 - 1.1.4
27 กันยายน 2553

บัญชี รายละเอียดของโรงเรียนและ สพท. ที่ของบประมาณ ปี 2553 ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารสำนักงานที่ชำรุดวิกฤต
1.บัญชีรายละเอียด
6 กันยายน 2553

เรื่อง การจัดสรรงบประจำปีงบประมาณ 2553 โครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 รวม 5 รายการ (เพิ่มเติม 2)
1. หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษา
2. บรรชีจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน
โรงเรียนภายใต้ สพท. โรงเรียนหน่วยเบิก
1. สรุปภาพรวม
2. สรุปภาพรวม สพท.
3. สรุปงบประมาณแต่ละโรงเรียน
4. งบประมาณหนังสือแต่ละ สพท.
5. งบประมาณหนังสือแต่ละโรงเรียน
1. ภาพรวมทั้งสิ้น
2. ภาพรวมแต่ล่ะโรงเรียน
6 กันยายน 2553

หนังสือที่ ศธ 04006/1789 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี 2553 กรณีโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ

- หนังสือแจ้ง สพป.
- หนังสือแจ้ง สพม.
- บัญชีสรุปโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ประสบภัย)

3 กันยายน 2553
เรื่อง การจัดสรรงบประจำปีงบประมาณ 2553 โครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 รวม 5 รายการ (เพิ่มเติม)
1. หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนภายใต้ สพท. โรงเรียนหน่วยเบิก
1. สรุปภาพรวม
2. สรุปภาพรวม สพท.
3. สรุปภาพรวมรายโรงเรียน
3.1 ไฟล์ที่ 1
3.2 ไฟล์ที่ 2
3.3 ไฟล์ที่ 3
4. สรุปงบประมาณแต่ละ สพท.
5. สรุปงบประมาณแต่ละโรงเรียน
6. งบประมาณหนังสือแต่ละ สพท.
7. งบประมาณหนังสือแต่ละโรงเรียน 1. ภาพรวมทั้งสิ้น
2. ภาพรวมแต่ล่ะโรงเรียน
3. สรุปงบประมาณรายหน่วยเบิก
4. งบประมาณแต่ละเขต หน่วยเบิก
6. งบประมาณหนังสือแต่ละ สพท.
7. งบประมาณหนังสือแต่ละโรงเรียน

28 กรกฎาคม 2553
เรื่อง นโยบายการจัดซื้อหนังสือเรียนชั้น ม.ปลาย ปีการศึกษา 2553-2554 โครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 และการรณรงค์ให้ผู้มีฐานะดีสละสิทธิ์/บริจาค ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ตามหนังสือแนบ
1. หนังสือนำ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/1221 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553

29 มิถุนายน 2553
ด่วนที่สุด หนังสือประทับตรา เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
1. หนังสือประทับตรา
2. หนังสือ e-book

ด่วนที่สุด เรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินค่า เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนและการรณรงค์ให้ผู้มีฐานะดีสละสิทธิ์ เพื่อนำไปสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ห่าวงไกล หรือโรงเรียนด้อยคุณภาพตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย 15 ปี ปีงบประมาณ 2553 ตามหนังสือแนบ
1. หนังสือนำ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ ว862
2. แบบรายงานจำนวนนักเรียน

04 พฤษภาคม 2553
คู่มือ แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. คู่มือ
3. กรณีศึกษาของ สพฐ.

ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 2 รายการ (เพิ่มเติม 7 โรงเรียน ส่งเงินคืน 2 โรงเรียน) และขอให้โรงเรียนส่งเงินคืนเข้าบัญชี สพฐ. ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 059-6-00606-3 และนำหลักฐานใบนำฝากธนาคาร ส่งให้เขตตรวจสอบและรายงาน สพฐ. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 ตามหนังสือแนบบ

1. หนังสือนำ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ 520
2. สรุปภาพรวมบรรชีจัดสรร
3. สรุปภาพรวมราย สพท.
4. สรุปภาพรวมรายโรงเรียน
5. บัญชีจัดเพิ่ม ลด แยก สพท.
6. บัญชีจัดเพิ่ม ลด แยก รายโรงเรียน
7. บัญชีจัดเพิ่ม ลดภาพรวมทั้งประเทศ

16 มีนาคม 2553
หนังสือนำ ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเรียนฟรี เทอม 1 ปีการศึกษา 2553 ( 5 รายการ )

โรงเรียนภายใต้ สพท. โรงเรียนหน่วยเบิก
1. สรุปภาพรวม
2. สรุปภาพรวม สพท.
3. สรุปภาพรวมรายโรงเรียน
3.1 จ.01-20
3.2 จ.20-45
3.3 จ.26-70
3.4 จ.71-76
4. สรุปงบประมาณแต่ละ สพท.
5. สรุปงบประมาณแต่ละโรงเรียน
6. งบประมาณหนังสือแต่ละ สพท.
7. งบประมาณหนังสือแต่ละโรงเรียน 1. ภาพรวมทั้งสิ้น
2. ภาพรวมแต่ล่ะโรงเรียน
3. สรุปงบประมาณแต่ละโรงเรียน
4. งบประมาณหนังสือแต่ละโรงเรียน
22 กุมภาพันธ์ 2553
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 2 รายการ (เพิ่มเติม 21 โรงเรียน) ตามหนังสือแนบ

1. หนังสือนำ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ ว307
2. สรุปภาพรวม
3. สรุปภาพรวมราย สพท.
4. สรุปภาพรวมรายโรงเรียน
5. บัญชีจัดเพิ่ม ลด แยก สพท.
6. บัญชีจัดเพิ่ม ลด แยก รายโรงเรียน
7. บัญชีจัดเพิ่ม ลดภาพรวมทั้งประเทศ

22 กุมภาพันธ์ 2553
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการึกษา 2552 (เพิ่มเติม 504 โรงเรียน) และขอให้ โรงเรียนส่งเงินคืนเข้าบัญชี สพฐ. ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 059-6-00606-3 และนำหลักฐานใบนำฝากธนาคาร ส่งให้เขตตรวจสอบและรายงาน สพฐ. ภายในวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2552 ตามหนังสือแนบบ

1. หนังสือนำ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ 57
2. สรุปภาพรวมบรรชีจัดสรร
3. สรุปภาพรวมราย สพท.
4. สรุปภาพรวมรายโรงเรียน
5. บัญชีจัดเพิ่ม ลด แยก สพท.
6. บัญชีจัดเพิ่ม ลด แยก รายโรงเรียน
7. บัญชีจัดเพิ่ม ลดภาพรวมทั้งประเทศ

11 มกราคม 2552
ด่วนที่สุด การ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โครงการสั้บสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 2ปีการึกษา 2552
1. สรุปภาพรวมราย สพท.
2. สรุปภาพรวมรายโรงเรียน เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4 สรุปรายชั้นทั้งประเทศ
3. บัญชีจัดสรรเพิ่มเติม สรุปราย สพท.
4. บัญชีจัดสรรเพิ่มเติม สรุปรายโรงเรียน
5. บัญชีจัดสรรเพิ่มเติม สรุปทั้งประเทศ

03/12/2009
ด่วนที่สุด ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงบประมาณ 1 และ กลุ่มสารสนเทศ ได้ตรวจสอบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2552 แล้ว ขณะนี้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 42 เขต ที่ยังส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย. 2552 (SMIS)(หรือข้อมูล Data Center 2009) ยังไม่ครบทุกโรงเรียน ขาดอีก 95 โรงเรียน (ยังไม่ส่งข้อมูลจำนวน 9 โรงเรียน / ยังไม่ยืนยันข้อมูลจำนวน 95 โรงเรียน) รายละเอียดดังแนบ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 42 เขต ดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการจัดส่งข้อมูลโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลจำนวน 9 โรงเรียน / ยังไม่ยืนยันข้อมูลจำนวน 95 โรงเรียน โดยเร่งด่วนที่สุด ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ตามหนังสือ

สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ ว2596

1 ธันวาคม 2552
ด่วนที่สุด ด้วย สพฐ. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (เพิ่มเติม 33 เขต) งบเงินอุดหนุน (1) รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(1.1) ค่าหนังสือเรียน (1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน (1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ 1929 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2552
1. สรุปภาพรวมราย สพท.
2. สรุปภาพรวมรายโรงเรียน
3. บัญชีจัดสรรเพิ่มเติม ลด สรุปราย สพท.
4. บัญชีจัดสรรเพิ่มเติม สรุปรายโรงเรียน
5. บัญชีจัดสรรเพิ่มเติม สรุปรายสพท.
08/28/2009
ด่วนที่สุด บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2552 แผนงาน เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี งบเงินอุดหนุน (1) รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(1.1) ค่าหนังสือเรียน (1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน (1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม)
1. สรุปภาพรวมราย สพท.
2. สรุปภาพรวมรายโรงเรียน
3. บัญชีจัดสรรเพิ่มเติม สรุปราย สพท.
2. บัญชีจัดสรรเพิ่มเติม สรุปรายโรงเรียน
3. จำนวนนักเรียนที่สละสิทธิ์เครื่องแบบนักเรียน
2. จำนวนนักเรียนที่สละสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียน
07/23/2009
ด่วน ด้วย สพฐ. จะเร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี อย่างมีคุณภาพเป็นรายโรงเรียน รายชั้นเรียน ซึ่งเดิมใช้ข้อมูลณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552 และส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เพื่อให้ทันจึงขอความร่วมมือท่าน บันทึกข้อมูลจำนวนนักเรียน ตามจำนวนนักเรียนจริง ณ วันที่เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2552ในโปรแกรม Obec52 ตารางที่ 1 ให้ครบถ้วนและส่งข้อมูลโดยด่วนที่สุดทาง ftp://202.143.174.22 ก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2552 ตามหนังสือ
1. สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ 897 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552
2. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ 997 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
3. ที่ ศธ 04006/ 1023 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552
โดยสามารถ Download โปรแกรม Obec52 ได้ที่ หน้าเวปกลุ่มสารสนเทศ สนผ. หรือที่ ftp://202.143.174.174
05/26/2009
ด่วน หนังสือแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบนักเรียนรายคน ON WEB DATA CENTER เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคน สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (สศ.เดิม) ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถปฏิบัติการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้บันทึกข้อมูลสำคัญ 30 รายการ เพื่อการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อการบริหารและการรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ทาง http://www.info.bopp.moe.go.th หรือ www.bopp-obec.info
05/15/2009
ด่วน แจ้งเจ้าหน้าที่เขตที่ยังไม่ส่งข้อมูล B_OBEC 51 กรุณาส่งข้อมูลภายในวันที่ 20 พ.ค. 2552 รายชื่อเขตที่ยังไม่ส่งข้อมูล
05/14/2009
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค้าใช้จ่าย 15 ปี
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2552 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค้าใช้จ่าย 15 ปี
ตามหนังสือแจ้ง ที่ ศธ.04006/ว485 ด่วนที่สุด
สรุปภาพรวมรายโรงเรียน จ. 1 - 35 จ.36 - 76
รายการค่าหนังสือรายโรงเรียน จ. 1 - 20 จ.20 - 40 จ. 41 - 60 จ.61 - 76
สรุปภาพรวมราย สพท. โหลดที่นี่
March 10, 2009
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่แจ้งโรงเรียนที่เด็กยังไม่มีเลขบัตรประชาชน
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลรายบุคคล ของโรงเรียนที่เด็กยังไม่มีเลขบัตรประชาชนหรือหลักฐานทางราชการ ให้ติดต่อประสานขอรับเอกสารทางราชการที่นายอำเภอ ทุกอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
05/02/09
ขอความร่วมมือ ตรวจสอบโรงเรียนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
เรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล ตรวจสอบโรงเรียนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามเอกสารที่แนบ โดยด่วน โดยท่านสามารถส่งตามนี้
ftp://202.143.174.174/ส่งข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า/
คลิกเพื่อโหลดข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
02/02/09

ขอความร่วมมือรายงานโรงเรียนที่ยังไม่ได้โอนไปสังกัดอื่น
เรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลโรงเรียนที่โอนไปต่างสังกัด เฉพาะเขตที่มีการถ่ายโอนไปต่างสังกัดเท่านั้น เฉพาะปี 2551 และโรงเรียนที่โอนไปแล้วไม่ต้องส่งชื่อมา โดยให้ส่งในโฟร์เดอร์ datatest
ได้ตามลิ้งค์นี้
16/01/09
ขอความร่วมมือโรงเรียนยืนยันข้อมูล M_OBEC
เรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล M_OBEC ประจำปีงบประมาณ 2551 ที่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้าไปตรวจสอบและยืนยันข้อมูล โดยให้เข้าสู่ Admin ของโรงเรียนและตอบ Y ในส่วนของรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ หรือทำตามคู่มือ โดยท่านสามารถอ่านคู่มือได้ที่
คลิกเพื่ออ่านคู่มือการยืนยันข้อมูล M_OBEC
16/01/09
การส่งข้อมูลการส่งเด็กเข้าเรียน ปี 2552
เรียนเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ที่รับผิดเรื่อง การส่งข้อมูลการส่งเด็กเข้าเรียน ปี 2552 ให้ดำเนินการส่งข้อมูล การส่งข้อมูลการส่งเด็กเข้าเรียน ปี 2552
ได้ที่ ที่นี่ ครับ
หนังสือแจ้งที่ ศธ 04006/ว2856
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายชื่อเขตพื้นที่ที่ส่งข้อมูลแล้ว
16/01/09

  คุณ: ผอ.ไชยรัตน์ เนื้อไม้   
 วันที่ 04/12/2553 05:26:14   ip : 180.180.184.70 :