Question: สัญญากู้ยืมเงิน

 ในชีวิตจริงของเราคงไม่มีใครปฏิเสธว่า การกู้ยืมเงินเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งกรณีที่เราเป็นลูกหนี้ผู้อื่น หรือเ**เป็นเจ้าหนี้ของผู้อื่น แต่ในที่นี้ใคร่ขอให้ท่านในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้โปรดพิจารณาถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินสักนิดนะครับ เนื่องจากปัจจุบันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๖๕๓ ได้แก้ไขถึงจำนวนเงินที่กู้ยืมโดยมีสาระสำคัญว่า การกู้ยืมเงินเกินสองพันบาท หากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมจะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้
หลักฎหมายดังกล่าวนี้หมายความว่า หากการให้ผู้อื่นยืมเงินเกินสองพันบาทก็จะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมด้วย ซึ่งหลักฐานการกู้ยืมนี้จะต้องมีลายมือชื่อของผู้ยืม แต่การทำหลักฐานการกู้ยืมหรือสัญญากู้ยืม แม้จะไม่ได้ทำในขณะกู้ยืม แต่ทำกันในภายหลังก็สามารถใช้บังคับได้ หากผู้ให้ยืมไม่มีหลักฐานการกู้ยืมดังกล่าวนี้ก็จะฟ้องร้องคดีต่อศาล ไม่ได้ เพราะกฎหมายไม่ยอมให้นำพยานบุคคลที่รู้เห็นมาสืบเป็นพยานต่อศาล
แต่อย่างไรก็ตามหากเป็นการให้กู้ยืมเงินไม่เกินสองพันบาทแม้จะไม่ได้มีหลักฐานใดๆก็สามารถนำพยานบุคคลเข้าสืบในการฟ้องคดีต่อศาลได้ หากผู้ยืมหรือลูกหนี้ไม่ชำระหนี้
พ.ต.ต.พรชัย คงแก้ว 089 668 6942

  คุณ: พ.ต.ต.พรชัย คงแก้ว   
 วันที่ 08/09/2554 18:56:10   ip : 101.108.3.25 :