Question: เผยแพร่นวัตกรรมภาษาไทย ป.๕ หนังสือส่งเสริมการอ่าน

 ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแดนสวรรค์บ้านถ้ำตลอด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย นางจินดา ศรีเต้ง
ปีที่วิจัย 2554
ประเภทวิจัย วิจัยในชั้นเรียน

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแดนสวรรค์บ้านถ้ำตลอด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะคือ (1) เพื่อศึกษาคุณภาพของ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแดนสวรรค์บ้านถ้ำตลอด สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแดนสวรรค์บ้านถ้ำตลอด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแดนสวรรค์บ้านถ้ำตลอด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 25534 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด จำนวน 20 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มาโดยการเลือกแบบจำเพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแดนสวรรค์บ้านถ้ำตลอด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 1 ชุด
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแดนสวรรค์บ้านถ้ำตลอด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ 84/85.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 (2) นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแดนสวรรค์บ้านถ้ำตลอด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วย หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแดนสวรรค์บ้านถ้ำตลอด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3)นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแดนสวรรค์บ้านถ้ำตลอด อยู่ในระดับมาก


คำสำคัญ หนังสือส่งเสริมการอ่าน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบสอบถามความพึงพอใจ


 วันที่ 09/03/2555 12:53:00   ip : 203.172.199.250  
โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด [นครศรีธรรมราช เขต 2]
http://www.thai-school.net/banthamtalod


 นวัตกรรมดีมีสาระเหมาะสมกับวัยสมควรให้เผยแพร่อย่างกว้างขวาง เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน หรือพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

 วันที่ 09/03/2555 - 13:03:52  ip : 203.172.199.250--
โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด [นครศรีธรรมราช เขต 2]
http://www.thai-school.net/banthamtalod

 นวัตกรรมดีๆ แถมมีสาระอย่างนี้ เห็นที่จะต้องศึกษาไว้เป็นแบบอย่างบ้าง ขอบคุณมากๆ...Jaree

  คุณ: Jaree 
 วันที่ 13/03/2555 - 11:39:48  ip : 203.172.199.250-1244-1244   

 นวัตกรรมมีสาระและดีมากๆ ค่ะ ภาพก็สวยใช้สอนเด็กสนใจมาก

  คุณ: Pilin 
 วันที่ 13/03/2555 - 11:41:52  ip : 203.172.199.250-1244-1244