Question: ทะเบียนเพื่อนร่วมรุ่น ป.กศ.2522 วค.อุดรธานี

 รายชื่อ เบอร์โทรฯ ที่อยู่ อีเมล์เพื่อน ร่วมรุ่น ป.ดศ.2522 วค.อุดรธานี จากการลงทะเบียนร่วมงาน ที่เพื่อน ๆ ได้ลงทะเบียนไว้ ได้รวบรวมไว้เพื่อการติดต่อสื่อสารจากเพื่อนถึงเพื่อน มีดังนี้ครับ....วันชัย ธ.
หมายเหตุ ในนี้อาจไม่ชัดเจน เพราะเนื้อที่ลิงค์จำกัด ผมได้ส่งเข้าอีเมล์ให้ทุกคนแล้วนะครับ

บัญชีลงทะเบียน งานตุ้มพี่ โฮมน้อง
เพื่อนพ้อง รุ่น ป.กศ.2522


ศิษย์วิทยาลัยครูอุดรธานี
จาก อุดรธานี หนองบัวลำภูหนองคาย และบึงกาฬ

4 เมษายน 2554
ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี


บัญชีลงทะเบียนสังสรรค์เพื่อน ป.กศ. รุ่น 2522 วิทยาลัยครูอุดรธานี
(ชุดที่ 1 จากจังหวัดอุดรธานี)

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ E-mail ที่อยู่
1 ชื่อ-สกุล มัณฑนา ธรรมรังษี
ชื่อ- สกุลเดิม มัณฑนา ธรรมรังษี ผอ.รร.
บ้านนาแอง
042-242291
081-9646791 [email protected]
[email protected]
[email protected]

บ้าน 145/9 ซ.สุลาวัลย์ ถ.ประชารักษา
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านนาแอง
กลุ่มนิคมห้วยหลวง สพป.อุดรธานี เขต 1
2. ชื่อ- สกุล พัชรมัย สิริสิงห์สังข์ชัย
ชื่อ- สกุลเดิม นางสาวละมัย พันธุลี ครู 042-240081
089-8626441 [email protected] บ้าน 418 ซ. เวียงพิงค์ ถ. อุดรดุษฎี
ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
ที่ทำงาน ร.ร. อนุบาลอุดรธานี
3. ชื่อ- สกุลนางวนิตย์ กิจรักษา
ชื่อ- สกุลเดิมนางสาววนิตย์ กิจรักษา 042-331515
089-5734395 [email protected]
[email protected]
[email protected] บ้าน 121 หมู่ 7 บ้านพันดอน ตำบลพันดอน
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370
ร.ร. บ้านคำเจริญ สพป.อด. 2
4. ชื่อ- สกุล นายสุพจน์ แข็งแรง
ชื่อ- สกุลเดิม ผอ รร. 042-289222
082-2607847 Usa [email protected]
บ้าน 143 บ้านโสมสุข ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
ที่ทำงาน ร.ร. บ้านน้ำซึม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สพป.อด.4
5. ชื่อ- สกุล.นายประเวทย์ จันทร์ลี
ชื่อ- สกุลเดิม 087-2179421
- บ้าน 113 ม.3 บ้านน้ำปู่ ต.บ้านหมวก
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
6. ชื่อ- สกุล นายอดุลย์ สรรพ์สมบัติ
ชื่อ- สกุลเดิม ผอ. ร.ร. 083-3278007 [email protected]
บ้าน 21/2 ม. 4 ซ.ประชาบรูณะ 1 ถ.ประชาบรูณะ
ต.บ้านเลี่ยม อ.เมือง จ.อุดร
ที่ทำงาน ร.ร. บ้านดู่ ต. บ้านขาว อ. เมือง จ. อุดรธานี

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ E-mail ที่อยู่
7. ชื่อ- สกุล นายสุวิช ถาโคตร
ชื่อ- สกุลเดิม ครู 081-7083251 Wich [email protected] hotmail บ้าน 135 ม.4 ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
ที่ทำงาน ร.ร. บ้านนาจาน ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
8. ชื่อ- สกุล นางวารี โพนสิงห์
ชื่อ- สกุลเดิม เนตรพรม ครู 042-276123
080-7434123 [email protected] บ้าน 63 ม.10 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านดงผักเทียม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
9. ชื่อ- สกุล อนงค์ สิมมาโน
ชื่อ- สกุลเดิม สิมมะโน ครู 042-349131
086-2304296 [email protected]
บ้าน 130 ม.10 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดร
ที่ทำงาน ร.ร.ชุมชนสามพร้าว อ. เมือง จ. อุดร
10. ชื่อ- สกุล ชูจิต ประดิษฐ์ด้วง
ชื่อ- สกุลเดิม ทันตาหะ ครู 088-0308446
- บ้าน 36/1 บ้านหนองบ่อ ต. หนองสำโรง จ. อุดรธานี
ที่ทำงาน ร.ร.บ้านโนนยาง ต. กุดสระ อ. เมือง จ. อุดร
11. ชื่อ- สกุล นางนภาพร สุนทรวิสัย
ชื่อ- สกุลเดิม นภาพร พลเจริญ 085-740685 - บ้าน 741/21 บ้านดอนอุดม
ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดร
12. ชื่อ- สกุล นางกาญจนี เสระสัย
ชื่อ- สกุลเดิม แก้วไชย ครู 042-323998
089-4223730
- บ้าน 337 ม.14 บ้านหนองบุ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดร
ที่ทำงาน ร.ร.บ้านหนองบุนาหล่ำ อ.เมือง จ.อุดร
13. ชื่อ- สกุล นายไชยา หารคุโน
ชื่อ- สกุลเดิม ครู 042-220229
089-2783617 [email protected] บ้าน 165 ม.5 ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดร
ที่ทำงาน ร.ร.บ้านหนองกุง อ.เพ็ญ จ.อุดร
14. ชื่อ- สกุลนายประยงค์ พรมรี
ชื่อ- สกุลเดิม 082-8437461 - บ้าน 36 หมู่ 2 บ้านโนนจำปา ต.หนองกุงศรี
อ. โนนสะอาด จ. อุดรธานี
ที่ทำงาน ร.ร. บ้านโนนจำปา ต. หนองกุงศรี
อ. โนนสะอาด จ. อุดรธานี


ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ E-mail ที่อยู่
15. ชื่อ- สกุลนางศิริธร เชาว์ชื่น
ชื่อ- สกุลเดิม ธาตุไชย 084-7108173 - บ้าน 89/2 บ้านม่วง ซอย 4 ต. หมากแข้ง
อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
16. ชื่อ- สกุล นางกิตติยา คำเหมือน
ชื่อ- สกุลเดิม นางสาวแอม ภูมิตั้ง ครู 042-212119
081-9657576 - บ้าน 5/5 ถนนโพนพิสัย ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี
ที่ทำงาน ร.ร. บ้านสร้างหลวงสร้างคำ อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี
17. ชื่อ- สกุล นางเสาวนีย์ ทวีกลาง
ชื่อ- สกุลเดิม หุ่งเมือง 081-9655291 - สพป.อด.1
18. ชื่อ- สกุลนายสว่าง คุณมี
ชื่อ- สกุลเดิม - 0817088490 - สพป.อด.4
19. ชื่อ- สกุล นายค้าม แก้วเชียงหวาง
ชื่อ- สกุลเดิม -
087-2221678
[email protected] บ้าน 515 หมู่ 7 บ้านเม่น ต. บ้านขาว
อ. เมือง จ. อุดรธานี
20. ชื่อ- สกุลน.ส.อุเทน พิเคราะห์แนะ
ชื่อ- สกุลเดิม น.ส.อุเทน พิเคราะห์แนะ ครู 042-298041
087-2280558 [email protected] บ้าน 132 หมู่ 8 ต. หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ. อุดรฯ 41220
ที่ทำงาน ร.ร. ชุมชนหนองแสง อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี
21. ชื่อ- สกุล รพีพรรณ อินทนาม
ชื่อ- สกุลเดิม - 081-7689450 - บ้าน 5 หมู่ 7 อ. กุดจับ จ. อุดรธานี 41250

22. ชื่อ- สกุลนายชานนท์ ต้นยวด
ชื่อ- สกุลเดิม - ผอ. ร.ร. 087-8560404
081-9742380 [email protected]
บ้าน 102/1 หมู่ 2 ต. หนองกุงทับม้า
อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี
23. ชื่อ- สกุล.นายประเสริฐ สายมนตรี
ชื่อ- สกุลเดิม - ครู 042-392094
0817394897
[email protected] บ้าน 123 หมู่ 3 ต. โพธิ์ศรี อ. โนนสะอาด จ. อุดรธานี
ที่ทำงาน ร.ร. บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ อ.โนนสะอาด จ. อุดรธานี
สพป.อด. 2
24. ชื่อ- สกุล นายไพรัช อาจสุวรรณ
ชื่อ- สกุลเดิม - 042-346692
0817497656 - บ้าน 624 หมู่ 1 ซอยรจนา 1 บ้านเลื่อม ต. บ้านเลื่อม อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ E-mail ที่อยู่
25. ชื่อ- สกุล นางสาวอรุณณี สายเสมา
ชื่อ- สกุลเดิม - ครู 042-382014
0812615091 [email protected] บ้าน 51 หมู่ 4 ต. ศรีธาตุ อ. ศรีธาตุ
จ. อุดรธานี 41230
26. ชื่อ- สกุล นายคำปุ่น บุตรแสน
ชื่อ- สกุลเดิม - ครู 088-3126815 - บ้าน 66 หมู่ 9 ต. บ้านโปร่ง
อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี 41230
27. ชื่อ- สกุลนางจรรยาภรณ์ หัสรินทร์
ชื่อ- สกุลเดิมนางสาวจันทร วรยศ ครู 088-7462547
-
บ้าน 62 หมู่ 1 ต. หนองหลัก
อ. ไชยวาน จ. อุดรธานี
28. ชื่อ- สกุลนายประสาท หัสรินทร์
ชื่อ- สกุลเดิม - ครู 081-0614942
- บ้าน 62 หมู่ 1 ต. หนองหลัก
อ. ไชยวาน จ. อุดรธานี
29. ชื่อ- สกุล นางศิริวรรณ อธิราช
ชื่อ- สกุลเดิม ศิริวรรณ อนุวงษา (จ่อย) ครู 081-6616047
- บ้าน 67 หมู่ 10 ต. สร้างคอม
ต. สร้างคอม จ. อุดรธานี
30. ชื่อ- สกุล นายสมควร เป้าป่าเถื่อน
ชื่อ- สกุลเดิม - ครู 081-7685497 [email protected] บ้าน 160 หมู่ 8 ต. เชียงเพ็ง อ. กุดจับ จ. อุดรธานี 41250
ที่ทำงาน ร.ร. ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา
อ. กุดจับ จ. อุดรธานี 41250
31. ชื่อ- สกุล นายสมชัย รู้บุญ
ชื่อ- สกุลเดิม - ครู 089-8402197
042-347879 - บ้าน 629 หมู่ 4 ต. บ้านเลื่อม อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
บ้านหลังที่ 2 48 หมู่ 9 บ้านนากลาง ต.หนองหลัก
อ. ไชยวาน จ. อุดรธานี
32. ชื่อ- สกุล นางประสบพร แหล่งสนาม
ชื่อ- สกุลเดิม - ครู 086-6374325

[email protected] บ้าน 112/7 หมู่ 5 ต. หนองวัวซอ อ. หนองวัวซอ จ. อุดรฯ 41360
ที่ทำงาน ร.ร. อนุบาลหนองวัวซอ ต.หนองวัวซอ
อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี 41360


ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ E-mail ที่อยู่
33. ชื่อ- สกุล นายสมควร แก่นนาคำ
ชื่อ- สกุลเดิม - ครู 085-0083927 - บ้าน 65/1 หมู่ 1 ต. หนองอ้อ
อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี 41220
ที่ทำงาน ร.ร. โนนสำราญ ต. หนองอ้อ
อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี 41220
34. ชื่อ- สกุล นางพรพิมล หยองเอ่น
ชื่อ- สกุลเดิม ครู
083-6605450 - บ้าน -
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านนาคำหลวง ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
35. ชื่อ- สกุล นายมงคล จันทร์งาม
ชื่อ- สกุลเดิม ศึกษา
นิเทศ 087-0421939
[email protected]
- บ้าน - อำเภอบ้านดุง
สพป.อด.เขต 3
36. ชื่อ- สกุล นายละมุล ศรีภูดิน
ชื่อ- สกุลเดิม จพง.การเงินบัญชีอาวุโส 080-1838480
[email protected]
บ้าน - 189/40 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
ที่ทำงาน -

บัญชีลงทะเบียนสังสรรค์เพื่อน ป.กศ. รุ่น 2522 วิทยาลัยครูอุดรธานี
(ชุดที่ 2 จากจังหวัดหนองบัวลำภู)
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail ที่อยู่
37. ชื่อ- สกุล นายชาญชัย
ชื่อ- สกุลเดิม ผอ.กองการศึกษา 089-5752382 - บ้าน 364 หมู่ 1 อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู
ที่ทำงาน อบจ.หนองบังลำภู
38. ชื่อ- สกุล นางสาวอ่อนสา เกตุแก้ว
ชื่อ- สกุลเดิม นางสาวอ่อนสา เกตุแก้ว ครู 042-359538
088-3145686 - บ้าน 198 หมู่ 14 อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู
ที่ทำงาน ร.ร. บ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. นภ. 2 042-359034
39. ชื่อ- สกุล นางสาวปราณี บุญสิทธิ์
ชื่อ- สกุลเดิม นางสาวปราณี บุญสิทธิ์ ครู 042-359574
089-7104092 - บ้าน 38 หมู่ 14 บ้านกกค้อ อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู
ที่ทำงาน ร.ร. บ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. นภ. 2 042-359034
40. ชื่อ- สกุล นางประทุมวัน วิริยะกุล
ชื่อสกุลเดิม น.ส.ประทุมวัน ศรีดำรงค์ นักวิชาการศึกษา 081-0075629
[email protected]
บ้าน 221 หมู่ 14 ต. บ้านขาม อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู
ที่ทำงาน อบจ. หนองบัวลำภู
41. ชื่อ- สกุล สมบัติ วงคำใหญ่
ชื่อ- สกุลเดิม นางสาวสมบัติ พหลทัพ ครู 084-7992287
[email protected]
บ้าน 209 หมู่ 5 บ้านวังน้ำขาว ต. หนองบัว
อ. เมือง จ. หนอบัวลำบัว
42. ชื่อ- สกุลนายไพฑูรย์ สุปัญญา
ชื่อ- สกุลเดิม 081-8713918 [email protected]
บ้าน 237 ซอย คลองเจริญ 13 ถ. ศรีสุข ต. หมากแข้ง อ. เมือง
จ. อุดรธานี 41000


บัญชีลงทะเบียนสังสรรค์เพื่อน ป.กศ. รุ่น 2522 วิทยาลัยครูอุดรธานี
(ชุดที่ 3 จากจังหวัดหนองคาย)
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail ที่อยู่
43. ชื่อ- สกุล นายวันชัย ธรรมวิเศษ
ชื่อ- สกุลเดิม
ประธานรุ่น (หนองคาย) ผอ.
รร.บ้านสร้างพอก 089-7101332
089-8401332
[email protected]
บ้าน 17 หมู่ 7 ต.หนองกอมเกาะ
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
ที่ทำงาน รร.บ้านสร้างพอก ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
44. ชื่อ- สกุล นางอมร ธรรมวิเศษ
ชื่อ- สกุลเดิม น.ส.อมร โยคณิต ครู
089-8403535 [email protected]
บ้าน 17 หมู่ 7 ต.หนองกอมเกาะ
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
ที่ทำงาน ร.ร.บ้านหนองหมื่นต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
45. ชื่อ- สกุล นายสุทธนู ดงราษี
ชื่อ- สกุลเดิม ครู 042-418066
081-2622204 [email protected]
บ้าน 36 หมู่ 6 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
ที่ทำงาน -
46. ชื่อ- สกุล นายนิรวัตร เวชสิทธิ์
ชื่อ- สกุลเดิม ครู 042-491664
089-5718624 [email protected]
บ้าน 15 หมู่ 18 ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
ที่ทำงาน -
47. ชื่อ- สกุล นายสงบ สมแสวง
ชื่อ- สกุลเดิม ครู 084-3922994
-
บ้าน 21 หมู่ 3 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
ที่ทำงาน
48. ชื่อ- สกุล นายชูศักดิ์ ติณอาสา
ชื่อ- สกุลเดิม ผอ.รร.เนินพะเนาว์ 081-7689737
[email protected] บ้าน -
ที่ทำงาน รร.บ้านเนินพะเนาว์ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
49. ชื่อ- สกุล นายสังข์ ปานศรี ผอ.รร.บ้าน
นาตาลเหนือ 083-3632047

@hotmail.com บ้าน


บัญชีลงทะเบียนสังสรรค์เพื่อน ป.กศ. รุ่น 2522 วิทยาลัยครูอุดรธานี
(ชุดที่ 4 จากจังหวัดบึงกาฬ)
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail ที่อยู่
50. ชื่อ- สกุล นายไกรแก้ว เศรษฐแสงศรี ผอ.รร.
บ้านใหม่พัฒนา 087-4317287 -
บ้าน 142 หมู่ 4 บ้านใหม่พัฒนา ต.ศรีวิไล
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
ที่ทำงาน -
51. ชื่อ- สกุล นายอภิวัฒน์ ภูไชยแสง ผอ.รร. 042-489137
081-0611588 - บ้าน 88 หมู่ 16 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 43150
ที่ทำงาน -
52. ชื่อ- สกุล นายวิทยา ชัยคินี ผอ.รร. 081-9750668
087-9475986
[email protected]
บ้าน -109 หมู่ 11 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
ที่ทำงาน รร.โนนเสถียร ต.โนนศิลา อ.ปากคาด
จ. บึงกาฬ 38190
53. ชื่อ- สกุล. นางสุวรรณภาพร ชัยคินี
ชื่อ- สกุลเดิม น.ส.ววรรณชัย หมั่นวิชา ครู 086-2198178

[email protected] ที่อยู่ 109 หมู่ 11 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬe-mail เพื่อน ป.กศ.2522
[email protected]; [email protected];มัณฑนา ธรรมรังษี ([email protected]); Prachuab Pho-ong ([email protected]); ศรราม รอแงง ([email protected]); [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; bberm ([email protected]); [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; wich [email protected] hotmail; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];[email protected];


ถึง เพื่อนที่รัก ทุกท่าน
เราได้รวบรวมข้อมูลจากการลงทะเบียน ของเพื่อนที่มาลงทะเบียนงานเลี้ยงรุ่น ปี 54 จัดส่งมาให้ทาง e-mail address สำหรับผู้ให้ข้อมูลไว้
และขอความอนุเคราะห์ บอกต่อ ส่งข้อมูลนี้ไปถึงเพื่อน ๆ ที่ยังไม่ได้มาร่วม และเพื่อนที่มาร่วมแต่ ไม่มีข้อมูลอีเมล์ ซึ่งต้องขออภัยอย่างสูงว่า เราไม่สามารถส่งให้ทางไปรษณีย์ได้ ด้วยข้อจำกัดทางเวลา และภาระกิจมากมาย หวังว่าเพื่อน ๆ คงเข้าใจ
อนึ่ง ส่วนมากเราจะใช้ อีเมล์นี้ ออนไลน์ ติดต่อสื่อสาร เพราะใช้ประจำ ข้อมูลมีครบถ้วนมากกว่า ใช้อำพรางตัวเองในบางส่วนสำหรับบางกรณีด้วย ชื่อ ครูโคมไฟ (Khomfire) เป็นนามแฝงที่ใช้มาเกือบจะ 15 ปีแล้ว เพื่อเรียนรู้ในโลกไซเบอร์โดยอิสระ ไม่ผูกพันกับบทบาทและตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ ต้องขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้ความร่วมมือ ให้เกียรติและไว้วางใจเรา ชาวอุดรมาร่วมงานหลายหน้าหลายตา ไม่น้อยหน้าเพื่อนที่มาเยือน ขอบคุณประธานหนองคาย วันชัย ธรรมวิเศษ ที่นำทีมมาจอยใน การสร้างบรรยากาศให้ไหลลื่น สนุกสนาน ถ้าเราตัดสินน่ะจะให้คุณปุ้มปุ้ยน่ะ เป็นขวัญใจรุ่น เพราะกล้ารับรองความงามของตัวเอง ให้เจ้าตัวได้รู้ว่าเป็นขวัญใจกรรมการนะเพื่อน เอิ้ก ๆ
ครั้งนี้มีความซาบซึ้งใจ ทีมงาน สองสาว ซึ่งได้แก่ คุณนายพัชรมัย และคุณครูวนิตย์ ที่มาร่วมเป็นแม่งาน บริการเพื่อนพ้องอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อนเราน่ารักสุด ๆ เลย
เพื่อน ๆ ที่มาร่วมแจมเสียงเพลง เสียงรำ ท่ารำ จังหวะแด๊นซ์ ทั้งหลายนั้นเราประทับใจมาก เพื่อนที่ทำหน้าที่ช่างภาพ ช่วยรวบรวมไฟล์ภาพส่งให้เราด้วย จะได้จัดเก็บเตรียมไว้เผยแพร่ความสุขไปยังเจ้าของภาพ ผู้สร้างประวัติศาสตร์กันอย่างทั่วถึง
เรารักเพื่อนทุกคนนะจ๊ะ
จาก : ครูโคมไฟ
7 เม.ย.54
  คุณ: วันชัย ธ.   
 วันที่ 11/05/2555 06:25:47   ip : mx-ll-223.206.220-97.dynamic.3bb.co.th :  

 นายสงบ สมแสวง

รบกวนติดต่อญาติที่หนองคายด้วย เบอร์ที่ให้ ติดต่อไม่ได้ค่ะ

  คุณ: ปุ้ย หนองคาย 
 วันที่ 18/11/2555 - 19:49:08  ip : node-g6b.pool-1-4.dynamic.totbb.net-4186-4186   

 คุณสงบ สมแสวงเขาเปลี่ยนสัญชาติเป็นลาวแล้วครับ

 วันที่ 18/04/2556 - 10:41:44  ip : node-j51.pool-1-4.dynamic.totbb.net--
ชุมนุมศิษย์เก่าว.ค.อุดรธานีป.กศ.รุ่น2522 [ชมรมศิษย์เก่า]
http://www.thai-school.net/2522

 http://www.nikeairmaxinc.com/ firm personnel http://www.cheap-michaelkors.us.com/ guidebook. http://www.converse--shoes.com/ even http://www.nike-rosheruns.com/ more http://www.marcjacobshandbags.in.net/ problem, http://www.polo-ralphlaurenoutlet.us.com/ the http://www.louboutinoutlet.it/ further http://www.louboutin-outlet.us.com/ admonished, http://www.ghd-hairstraighteners.co.uk/ hard http://www.nike-airmax2u.com/ drive http://www.louisvuittonpursesbag.net/ this http://www.celine-handbags.net/ Porsche http://www.new--balance.fr/ into http://www.lunetterayban-pas-cher.fr/ the http://www.nikeair-max.fr/ vegetable http://www.the-north-face.co.uk/ now. http://www.hermes-sac.fr/ One http://www.coach-purses-handbags.com/ more concern http://www.hollister-abercrombie.fr/ is http://www.michael-kors-outlet-online.us.com/ actually rendering http://www.redbottomshoes.in.net/ it http://www.lululemonoutlet-canada.ca/ quite http://www.montblancpens.us/ a bit http://www.pololacoste-pascher.fr/ easier http://www.ralphlaurenoutlet-uk.co.uk/ for http://www.saclongchamp-pas-cher.fr/ all http://www.louboutin--pascher.fr/ producing http://www.insanityworkouts-calendar.com/ that http://www.longchamphandbags.us.com/ technological http://www.canadagooseoutletsale.com/ know-how http://www.guccihandbagsoutlet.in.net/ within http://www.northface-jackets.us.com/ laboratories http://www.mac--cosmetics.com/ to http://www.ray--ban.it/ be http://www.sac-longchamps.fr/ effective http://www.moncler-outlet.it/ with http://www.moncler-jackets.com/ commercializing http://www.moncleroutlet-jackets.com/ it http://www.michaelkorshandbagsclearance.us.com/ again. http://www.katespadeoutleta.com/ Teachers http://www.prom-weddingdresses.com/ in http://www.nike-rosherun.fr/ the http://www.bottes-uggpascher.fr/ most http://www.valentino-outlet.us/ universities http://www.truereligion--outlet.com/ or http://www.converse-all-star.it/ colleges http://www.niketnrequin-pascher.fr/ similar http://www.coachoutlet--storeonline.com/ to http://www.borse-gucci.it/ Florida Initiate http://www.montrepas-cher.fr/ associated http://www.truereligionjeansoutlet.in.net/ with http://www.louis-vuittonhandbags.co.uk/ Products http://www.vanspas-cher.fr/ in http://www.polo-ralphlauren.it/ many http://www.toms-outlets.us/ cases http://www.nikeairforce.fr/ can http://www.sacmichaelkors-pascher.fr/ keep http://www.bottegaveneta-handbagsoutlet.com/ their http://www.nike-freerunning.co.uk/ particular http://www.abercrombie-andfitch.co.uk/ roles http://www.cheapnfljersey-outlet.com/ to http://www.herveleger.in.net/ get http://www.truereligionjean.cc/ results http://www.ugg-australia.it/ relating http://www.moncler--jackets.co.uk/ to http://www.rolex-replicawatches.us.com/ commercialization http://www.doudoune-canadagoosepascher.fr/ and http://www.cheapoakley--sunglasses.com/ even http://www.longchamphandbagsoutlet.us.com/ returning http://www.babylisspro.us.com/ eventually http://coachofficialsite.blog.com/ for http://www.oakleyvaultsunglasses.us.com/ you http://www.louisvuitton-pascher.fr/ to http://www.juicycoutureoutlet.us.com/ academia. http://www.instylerionicstyler.us.com/ Labs http://www.asicso.com/ should http://www.giuseppe-zanotti.us.com/ have http://www.mcmhandbags-backpack.com/ an http://www.beatsbydrdre-headphones.in.net/ important http://www.scarpe-hoganoutlet.it/ entrepreneurial http://www.abercrombie-hollister.it/ make, http://www.jimmychooshoes-outlet.net/ this http://www.ferragamo-shoes-outlet.com/ girl http://www.katespadeoutlethandbags.com/ mentioned.. http://www.pradahandbagsshoes.com/ You http://www.nikefactoryoutletstore.us.com/ might http://www.nike-airmax.it/ look http://www.longchamphandbags-outlet.com/ for http://www.abercrombieandfitch.in.net/ in many http://www.chiflatiron.in.net/ standard http://www.oakleysunglasses-outletcheap.com/ body http://www.occhiali--oakley.it/ building http://www.michaelkorsoutlet-online.us.com/ exercise http://www.louisvuittonoutlet-online.us/ guides http://www.sacburberry-pascher.fr/ who http://www.karenmillen--dresses.co.uk/ making http://www.newbalanceshoes.in.netm/ time http://www.airjordanshoes-retro.com/ for http://www.coach-factlet-outlet-online.com/ everything http://www.cheap-soccerjerseys.com/ that http://www.conversepascher.fr/ you http://www.canadagooseoutlet-jackets.com/ will http://www.canadagoosejacketsoutlet.ca/ be http://www.hollisteruk.co.uk/ undertaking http://www.thenorthface-outlet.us.com/ is http://www.polo-ralphlauren-pascher.fr/ important. http://www.nikeairmaxa.co.uk/ When http://www.timberland-pas-cher.fr/ you http://www.raybansunglassesoutleta.com/ need http://www.barbour--jackets.co.uk/ final http://www.juicycoutureoutlethandbags.in.net/ results, http://www.doudoune--moncler.fr/ you'll http://www.nikeairmaxe.co.uk/ want http://www.pradaoutletonlineb.com/ to http://www.michaelkorshandbags-uk.co.uk/ deal http://www.raybansunglasses.us.com/ with http://www.supra--shoes.com/ ones http://www.airjordanpas-cher.fr/ training http://www.nikeblazer-pascher.fr/ session, http://www.nike--trainers.co.uk/ be http://www.canada--goose.co.uk/ counted http://www.canadagoose.cc/ any http://www.borse-louisvuitton.it/ practice http://www.nikeairhuarache.co.uk/ together http://www.burberryoutletonline.in.net/ with http://www.raybansunglassese.co.uk/ observe http://www.mulberryhandbags-outlet.co.uk/ the http://www.sac-lancelpascher.fr/ particular http://www.poloralphlaurenoutletonline.us.com/ routine http://www.lunetteoakley-pascher.fr/ adequately. http://www.vans-scarpe.it/ Performing http://www.sacguesspascher.fr/ a http://www.nikefreerun.fr/ fixed http://www.p90x-workout.us.com/ with http://www.uggboots.in.net/ the help http://www.nikeairmax-pas-cher.fr/ of http://www.soccershoes.us/ care http://www.nike-rosherun.co.uk/ will http://www.reebokshoesoutlet.us.com/ confirm http://www.sacvanessabruno.fr/ productive http://www.hermesbirkin-bags.us.com/ instead http://www.michaelkorsoutlet-canada.ca/ of http://www.tiffany-andco.com/ a http://www.toryburchoutletshoese.com/ variety http://www.uggboots-uggs.co.uk/ of http://www.nike-free-running.com/ conducted http://www.chanel-handbags.us.com/ free http://www.lululemon-outlet.us.com/ of http://www.uggsoutlet-boots.net/ package http://www.uggaustraliaonsale.us.com/ as http://www.outletonline-michaelkors.com/ well


  คุณ: oakley sunglasses 
 วันที่ 13/09/2557 - 09:39:22  ip : www10334uo.sakura.ne.jp-6778-6778