Question: “โรงเรียนข้าวและชาวนา”

 ข้าวมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ เป็นทั้งอาหารหลักและพืชเศรษฐกิจ และยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวนาจำนวนมาก นอกเหนือไปกว่านั้นข้าวยังเป็นแหล่งกำเนิดทางวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยมาอย่างยาวนาน ข้าวจึงเปรียบเสมือนเป็นพืชคู่บ้านคู่เมืองของคนไทย และชาวนาก็เปรียบดังกระดูกสันหลังของชาติ

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า อาชีพการทำนามีความสำคัญกับประเทศไทยอย่างมาก เพราะการทำนาปลูกข้าวของชาวนาไทยเป็นทั้งวิถีชีวิต ทั้งวัฒนธรรม จิตวิญญาณและยังเป็นความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับการปลูกข้าวอย่างมาก ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง 3 พระองค์ ที่มีความห่วงใยในเรื่องข้าวและชาวนาไทยมาโดยตลอด กรมการข้าวจึงได้จัดทำโครงการ “โรงเรียนข้าวและชาวนา” ขึ้น ณ กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้และความมั่นคงให้กับชาวนาไทย

โดยเบื้องต้นได้กำหนดหลักสูตรไว้ 3 ระยะ ได้แก่ หลักสูตรระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะครอบคลุมตั้งแต่วิธีการเตรียมดิน การปลูก ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าว

สำหรับหลักสูตรระยะสั้นนั้น มีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจในเรื่องข้าวแต่ไม่มีแหล่งเรียนรู้ จะได้มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้ามา ณ จุดเดียวแต่ได้ความรู้อย่างครบถ้วน ส่วนหลักสูตรระยะกลางและระยะยาว ที่ต้องมีการลงพื้นที่นาหรือศึกษาแบบเชิงลึกนั้น กรมการข้าวได้เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยชาวนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เพื่อส่งผู้ที่จะศึกษาหลักสูตรระยะนี้ไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมที่โรงเรียนชาวนา ซึ่งในหลักสูตรระยะกลางและระยะยาวเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับพี่น้องชาวนาอย่างมาก เนื่องจาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเรื่องข้าว เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอย่างไม่หยุดยั้ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาของแต่ละท่าน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้นได้

“เป้าหมายสูงสุดของการจัดตั้งโรงเรียนข้าวและชาวนา คือ ต้องการปลูกฝังทัศนคติของเยาวชนให้มีความรู้สึกรักชาวนา รักข้าว ภาคภูมิใจในอาชีพการทำนา และเห็นคุณค่าของข้าวแต่เมล็ด นอกเหนือสิ่งอื่นใดคือต้องการจะเพิ่มความรู้และประสบการณ์เรื่องของข้าวให้คนไทยทั้งชาติได้ทราบว่าการปลูกข้าววิธีการที่ถูกต้องทำอย่างไร มีความยากลำบากอย่างไร เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เยาวชนทั้งหลายที่จะกลายเป็นยุวชาวนาในอนาคต มีทัศนคติที่ดีต่อชาวนา ต่อข้าวของประเทศไทย และสืบทอดอาชีพการทำนาของบรรพบุรุษสืบไป” อธิบดีกรมการข้าว กล่าวย้ำ

..โรงเรียนข้าวและชาวนา มีกำหนดเปิดตัวครั้งแรกในงานวันข้าวและชาวนา ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2556 ณ กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครและศึกษาหลักสูตรได้ในวันดังกล่าว ซึ่งกรมการข้าว จะเปิดหลักสูตรอบรมตลอดทั้งปีและจัดให้เป็นภารกิจประจำของกรมการข้าว ทั้งนี้ ก็เพื่อผลิตบุคลากรด้านข้าวที่มีความรู้ความสามารถประดับวงการข้าวให้ได้มากที่สุดนั่นเอง.


ที่มา:เดลินิวส์ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 00:00 น.

  คุณ: c   
 วันที่ 15/05/2556 17:32:12   ip : node-763.pool-101-51.dynamic.totbb.net :