Question: ขอแสดงความยินดี กับ ผอ.สพท.นค.2 คนใหม่

 ขอแสดงความยินดีกับท่าน ธีรพงษ์ สารแสน ผอ.สพท.นค.2 คนใหม่
ก.ค.ศ.มีมติเห็นชอบโยกย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 9 ราย และบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง ผอ.สพท. จำนวน 11 ราย
ก.ค.ศ.มีมติเห็นชอบโยกย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 ราย ดังนี้ .....
ก.ค.ศ.มีมติเห็นชอบโยกย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 ราย ดังนี้
นายดิลก พจน์พงษ์ ผอ.สพท. สกลนคร เขต 1 ย้ายไป สพท.อุดรธานี เขต 1
นายยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัฒน์ ผอ.สพท.อุดรธานี เขต 1 ย้ายไป สกลนคร เขต 1
นายประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพท. หนองคาย เขต 2 ย้ายไป สพท. อุดรธานีเขต 4
นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพท. อุดรธานี เขต 2 ย้ายไป สพท. นครพนม เขต 2
นายไพชยจร์ สูรยทิตย์ ผอ.สพท. ลพบุรี เขต 2 ย้ายไป สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1
นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพท. แม่ฮ่องสอน เขต 1 ย้ายไป สพท.ลพบุรี เขต 2
นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพท. นครราชสีมา เขต 6 ย้ายไป สพท. นครราชสีมา เขต4
นายวิชา มานะดี ผอ.สพท. บุรีรัมย์ เขต 2 ย้ายไป สพท.นครราชสีมา เขต 6
นายเสน่ห์ เจริญศักดิ์ ผอ.สพท. ลำปาง เขต 3 ย้ายไป สพท.เพชรบุรี เขต 2
อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 11 ราย ดังนี้
นายธีรพงษ์ สารแสน รอง ผอ.สพท. หนองคาย เขต 1 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. หนองคาย เขต 2
นายมารุต อุปนิสากร รอง ผอ.สพท. มุกดาหาร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต 2
นายสมพงษ์ โรจน์สุภัทรพงศ์ รอง ผอ.สพท. ขอนแก่น เขต 5 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ. สพท.ศรีสะเกษ เขต 2
นายอัศนีย์ ศรีสุข รอง ผอ.สพท.ปราจีนบุรี เขต 2 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ. สพท.ศรีสะเกษ เขต 3
นายกิตินันท์ โนสุ รอง ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 3 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.เชียงใหม่ เขต3
นายถาวร คูณิรัตน์ รอง ผอ.สพท. อุบลราชธานี เขต 2 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.เชียงราย เขต 4
นายกิตติพศ พลพิลา รอง ผอ.สพท. ขอนแก่น เขต 5 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. อุตรดิตถ์ เขต 2
นายสันติ แสงระวี รอง ผอ.สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. ลำปาง เขต 3
นายสมศักดิ์ ชอบทำดี รอง ผอ.สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.บุรีรัมย์ เขต 3
นายเอกชัย ผาบไชย รอง ผอ.สพท. เชียงราย เขต 1 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 1
นายชูเกีรติ ด่านธนะทรัพย์ รอง ผอ.สพท. น่าน เขต 1 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2

  คุณ: วันชัย ธ.   
 วันที่ 28/03/2553 22:59:59   ip : 113.53.106.201 :