Question: โครงการอบรมสอนให้เด็กอ่านออก เขียนได้คิดเป็น

 ความเป็นมา
การอ่านถือเป็นการรับสารที่สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่สามารถใช้ตัวอักษรในการถ่ายทอดความรู้และรับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิด จากตัวอักษร การอ่านออก เขียนได้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความเป็นมนุษย์ สิ่งที่มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์และประเทศชาติอีกประการหนึ่งก็คือการสามารถคิดวิเคราะห์ เหตุการณ์ สถานการณ์ เรื่องราวที่อ่าน จากผลการทดสอบทั้งระดับโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ปรากฏว่านักเรียนมีปัญหาในการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก (ขั้นวิกฤต)
เหตุดังกล่าวรัฐบาลจึงมีนโยบายแก้ปัญหาโดยถือว่า “ การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ” และเน้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เป็น ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และมุ่งสนองนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดอบรมสัมมนา การสอนอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ภายใต้ชื่อ “ สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์เป็น ” ขึ้น

***วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ครูมีความรู้ หลักและวิธีการสอนอ่านสอนเขียนและสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เป็น
๒.เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การสอนอ่าน สอนเขียนและสอนการคิดวิเคราะห์เป็น
๓.เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่มีว่า “ การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ”
เป้าหมาย
๑. เชิงปริมาณ
อบรมครูผู้สอนที่มีความสนใจแต่ละรุ่นจำนวนประมาณ ๒๐๐ – ๕๐๐ คน
๒. เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิค วิธีการสอนอ่าน สอนเขียนภาษาไทยและสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เป็น
หลักสูตรการจัดอบรมสัมมนา
สอนอย่างไรให้อ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์เป็น
วันเวลาและสถานที่จัดอบรมสัมมนา
***วันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่โรงแรมพรมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ
*** วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
*** วันเสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๓ ที่โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์


เจ้าของโครงการ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
ค่าสมัครเข้ารับการอบรม๗๐๐บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
วิธีการสมัคร (แนะนำให้เลือกวิธีสมัครตามข้อ ๑ หรือ ๒ เพื่อง่ายต่อการเตรียมเกียรติบัตร)
๑.ทางโทรศัพท์ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๗๖๘๖๕๑๕, ๐๘๓๓๔๒๘๑๓๒ ทุกเวลา
๒.สมัครทาง E- mail ได้ที่ SamLee _ raksoothee @hot mail.com
๓.สมัครที่หน้างานในวันอบรม
ข้อมูลการสมัคร
๑.แจ้งชื่อ –สกุล , โรงเรียน, อำเภอ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน
สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ
๑.เทคนิค วิธีการสอนอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์ที่หลากหลายได้ผลเป็นที่ประจักษ์
๒.หนังสือประกอบการอบรม พิมพ์ด้วยระบบมาตรฐาน หนาสองร้อยกว่าหน้า มูลค่า ๑๐๐ บาท และ CD แผนตัวอย่างประกอบนวัตกรรม
๓.เกียรติบัตรผ่านการอบรมจำนวน ๖ ชั่วโมง
๔.อาหาร ๑ มื้อ อาหารว่าง (Break) ๒ มื้อ

ตารางอบรมสัมมนาภาษาไทย “ สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์เป็น ”
วัน/ เวลา กิจกรรม
07.00-08.00น. - ลงทะเบียน
-ภาคที่ ๑ เทคนิคการสอนอ่าน


08.00310.00น. -ภาคที่ ๑ เทคนิคการสอนอ่าน
* ๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน
*๒. สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก อ่านได้
* รับประทานอาหารว่าง


10.15-12.00น. -*สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก อ่านได้ (ต่อ)
*๓. สอนอย่างไรให้เด็กอ่านคล่อง อ่านเร็ว
*๔. สอนอย่างไรให้เด็กอ่านเป็น และคิดวิเคราะห์เป็น

12.00 – 13.00น. *รับประทานอาหารกลางวัน


13.00 – 14.00น. * ภาค ๒ เทคนิคการสอนเขียน
*๕. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน
*๖. สอนอย่างไรให้เด็กเขียนได้

14.00 – 14.15น. *รับประทานอาหารว่าง


14.15 – 16.00น. *๗. สอนอย่างไรให้เด็กเขียนคล่อง
*๘. สอนอย่างไรให้เด็กเขียนความคิดจากการวิเคราะห์เป็น

16.00 – 16.15น. *มอบเกียรติบัตร

******* ประวัติและผลงานวิทยากร

นายสำลี รักสุทธี
๑. ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่นหลายระดับ ( ระดับกลุ่ม - ระดับประเทศ)
๒. ครูรางวัลเกียรติยศ ( Teacher Award) สาขาภาษาไทยรุ่นแรก
๓. นักเขียนประจำสำนักพิมพ์พัฒนาการศึกษา แต่งหนังสือส่งเสริมการอ่าน หนังสืออ่านเสริมประสบการณ์ แบบฝึกทักษะ แบบฝึกเสริมทักษะ เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาไทยระดับประถมศึกษาหลายเล่มและเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
๔. ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ สาขาภาษาไทย
๕. คิดค้นหาเทคนิค วิธีการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาจนประสบความสำเร็จนักเรียนอ่านออก อ่านได้ อ่านเร็ว อ่านเป็น เขียนได้ เขียนคล่อง เขียนเป็นและคิดวิเคราะห์เป็น เป็นที่ประจักษ์
*****หมายเหตุ : ครูในยุคสมัยหัวใจพัฒนาควรเข้ารับการอบรม และควรอบรมโรงเรียนละ ๓ คนขึ้นไป ( ป๑- ๓) จึงจะนำสู่การพัฒนาได้ผลดี แก้ปัญหาทั้งระบบ “ ผมคือปฏิบัติกรที่สอนจริง มีสื่อ นวัตกรรมแก้ปัญหาได้เป็นที่ประจักษ์มานำเสนอท่าน”
“ เทคนิคเยี่ยม นวัตกรรมยอด พาโรงเรียนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”


โดย: ปชส. วันที่ 22/08/2553-16:31:29 ip : 125.26.68.215 :


โดย: การอ่านวาระแห่งชาติ วันที่ 23/08/2553-08:01:53 ip : 180.180.33.82 :


 วันที่ 23/08/2553 19:10:23   ip : 113.53.74.43  
โรงเรียนบ้านเปียมตะลวก [ศรีสะเกษ เขต 3]
http://www.thai-school.net/piumtaluak