เอกสาร : เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา (13/09/2554)
LINE it!

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติการวัดผลประเมินผลในมาตรา ๒๖ ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา เพื่อให้การวัดผลประเมินผลของโรงเรียนบ้านดอนกลางบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนบ้านดอนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓-๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔