เอกสาร : ตัวอย่างรูปแบบกำหนดการสอน (06/04/2555)
LINE it!

ตัวอย่างรูปแบบกำหนดการสอน ให้ครูที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มสาระฯ ทั้งของปฐมวัยและประถมศึกษารวมอิสลามศึกษาด้วย ให้ใช้ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน