เอกสาร : ๓๑ นโยบายหลักด้านการศึกษา (09/08/2555)
LINE it!

๓๑ นโยบายหลักด้านการศึกษาของรัฐบาล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช โดยการนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

รายละเอียดตามแนบนโยบายที่ 1 : ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

- ดูแลลูกหลานประชาชนเหมือนลูกหลานของเรา

- จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับเยาวชนทั้งภาคเมืองและชนบท

- ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ เติบโตเป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัยนโยบายที่ 2 : ปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ : Transparency and Accountability

- การบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส

- ร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของลูกหลานไทยนโยบายที่ 3 : ปรับเลื่อนวิทยฐานะ โยกย้ายครูด้วยความเป็นธรรม

- สอบแข่งขัน วัดความสามารถด้วยตนเอง ไร้เส้นสายฝากฝังนโยบายที่ 4 : สอบ O-NET ป.๖ ม.๓ ม.๖ ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

- วัดผลแต่ละช่วงชั้นประกันคุณภาพการศึกษา นาผลไปใช้เพื่อศึกษาต่อ

- เชื่อมโยงการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะนโยบายที่ 5 : กระทรวงศึกษาธิการไทยใสสะอาด

- สร้างความโปร่งใสในการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

- ให้ปราศจากทุจริตคอรัปชั่นนโยบายที่ 6 : ปฏิบัติธรรม นาการศึกษา

- แก้ปัญหายาเสพติด ขจัดทุจริตคอรัปชั่นนโยบายที่ 7 : แท็บเล็ตพีซี เพื่อการศึกษา

- สาหรับนักเรียน ป.๑ และ ม.๑ ทุกคน

- เติมภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยี มีความรู้ได้อย่างไร้ขีดจากัดนโยบายที่ 8 : เรียน ม.๖ จบ ได้ใน ๘ เดือน

-เรียนในเวลา และนอกเวลา เพื่อก้าวทันโลก และทันลูกหลานนโยบายที่ 9 : กองทุนตั้งตัวได้

- เงินทุนขั้นต้น สาหรับนักศึกษา

- พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคตนโยบายที่ 10 : ๑ อาเภอ ๑ ทุน

- ทุนการศึกษาสานฝันให้เด็กเก่งทุกอาเภอ

- เรียนต่อต่างประเทศนโยบายที่ 11 : สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พร้อมเข้าสู่ประชาคม ASEAN

- ๘๐% ของนักเรียนทั้งประเทศ พูดภาษาอังกฤษได้

- พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘นโยบายที่ 12 : เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม.๖

- รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา

- ฟรี ค่าเล่าเรียน ฟรี ค่าเครื่องแบบ ฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียน ฟรี ค่าหนังสือเรียน ฟรี ค่ากิจกรรมนโยบายที่ 13 : สร้างผู้นาอาเซียน ASEAN Leaders Scholarship

- เพิ่มทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอาเซียน

- เพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้นาในภูมิภาคนโยบายที่ 14 : ทุนการศึกษาเพื่ออนาคต (กรอ.) Income Contingency Loan

- โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เรียนก่อน ผ่อนทีหลัง ส่งคืนเมื่อมีรายได้นโยบายที่ 15 : ครูมืออาชีพ

- ฝันอยากเป็นครูได้เป็นครู จบแล้วมีงานทา มั่นคงในชีวิต

- ร่วมสร้างลูกหลานไทยให้เฉลียวฉลาดนโยบายที่ 16 : ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix-it Center

- ศูนย์บริการซ่อมสร้าง ๒๐,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ

- ฝึกฝนช่างฝีมือ ให้บริการประชาชนนโยบายที่ 17 : การศึกษาดับไฟใต้

- จัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้

- โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน และผู้นาในพื้นที่นโยบายที่ 18 : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน OTOP Mini MBA

- ฝึกอาชีพ เพิ่มพูนทักษะ คิดเป็น ผลิตเป็น

- ส่งออกต่างประเทศ เพิ่มรายได้แก่ครอบครัวนโยบายที่ 19 : กระทรวงศึกษาไทย ปลอดภัย ไร้บุหรี่

-ห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ผู้บริหารอาสาเป็นแบบอย่างนโยบายที่ 20 : ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ

- สร้างการศึกษาให้แข็งแกร่ง เพื่อแข่งขันในประชาคม ASEANนโยบายที่ 21 : อัจฉริยะสร้างได้

- ส่งเสริมให้เด็กเก่ง เด็กฉลาด พร้อมเป็นผู้นาประเทศในทุกสาขานโยบายที่ 22 : อินเทอร์เน็ตตำบลและหมู่บ้าน

- ค้นหาความถนัดตนเอง เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลานโยบายที่ 23 : คูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ

- คูปองแลกหนังสือ ให้โอกาสเยาวชน เลือกหนังสือตามความพอใจนโยบายที่ 24 : โรงเรียนในโรงงาน

- เรียนรู้จริงในสถานประกอบการ ระหว่างเรียนมีรายได้

- จบแล้วได้งานทานโยบายที่ 25 : อาชีวะไทย ก้าวไกล ใช้เทคโนโลยี

- สุภาพบุรุษอาชีวะ มีวินัย เคารพกติกา รักษาคุณธรรมนโยบายที่ 26 : สร้างพลังครู

- แก้ปัญหาหนี้สิน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างโอกาสนโยบายที่ 27 : หลักสูตรคิดเป็น ทาเป็น

- ลดหลักสูตรท่องจา รู้ด้วยความเข้าใจ ใช้ปัญญา จินตนาการอย่างไม่สิ้นสุดนโยบายที่ 28 : โรงเรียนร่วมพัฒนา

- รวมพลังครู นักเรียน เพื่อความแข่งแกร่งทางวิชาการ

- พร้อมสื่อการสอนสมัยใหม่ ยานพาหนะรับส่งนโยบายที่ 29 : ศูนย์อบรมอาชีวศึกษา

- พัฒนาอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน

- เรียนรู้ประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพนโยบายที่ 30 : ตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการเรียนสายอาชีพ

- ปริญญาตรีสายปฏิบัติการ เติมเต็มความรู้

- คู่ความเชี่ยวชาญในอาชีพนโยบายที่ 31 : เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพ จบ ปวช.ได้ใน ๘ เดือน

- หลักสูตรเทียบโอนเรียนเข้มระยะสั้น เทียบโอนความรู้ทักษะ ประสบการณ์สายอาชีพ


ที่มา:ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ