เอกสาร : รายชื่อทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนพนมดงรักวิทยารุ่น1-2-3 ปี2530-2532 (09/11/2553)
LINE it!

เรื่อง/ประกาศ : รายชื่อทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนพนมดงรักวิทยารุ่น1-2-3 ระหว่างปี พ.ศ2530-2532รายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียน(โคกกลางวิทยาเดิม) พนมดงรักวิทยา รุ่นที่ 1
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
0001
วิโชติ บุญมา

0002
สมชาย สังเกตกิจ

0003
มณีรัตน์ พละหาร

0004
อมรทิพย์ ไกรสูรย์

0005
ประยงค์ สาหึงรัมย์

0006
นิพนธ์ ปองดี

0007
ประเด่นศักดิ์ สมเสร็จ(เสียชีวิตแล้ว)

0008
ปวีณา ใจกล้า

0010
จันทรา สายยศ

0011
บุปผา กิ่งแก้ว

0012
รัศมี แสวงสิทธิ์

0013
สวัสดิ์ สุขไกร

0014
ธานินทร์ สายยศ

0015
อรทัย สายยศ

0016
ประเชิญ จรอนรัมย์

0017
บรรจง แหวนทอง

0019
วรศักดิ์ สำรวมจิต(เสียชีวิตแล้ว)

0020
สำเภา บูรณะ

0021
สุนทราภรณ์ เจนสิทธิ์

0022
ลำดวน บุปผา

0024
ทวีศักดิ์ สุขจิตร(เสียชีวิตแล้ว)

0025
วิจิตตรา ดีสนิท

0026
ฉลวย โกยสำราญ

0027
เสงี่ยม บุญมา

0030
สุวรรณ เกิดดี

0031
ปราเนียม สายพรม

0034
วาสนา ยืนยง

0035
อนงค์ จันทินมาธร

รายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียน(โคกกลางวิทยาเดิม) พนมดงรักวิทยา รุ่นที่ 1
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
0036
ทองหล่อ ชาติมนตรี

0037
สมชาย เครือศรี

0038
สมใจ บัวลอย

0039
วรกิตต์ เครือศรี

0040
อดิศักดิ์ มะลิงาม

0041
วิบูลพร สมานมิตร

0042
บุญมี เจริญยิ่ง

0043
ชัยยา พาละพล

0044
วีระ โสรักนิตย์

0045
บัวหลง แก้วเพชร

0048
ประยูร ดีสม

0050
สำเร็จ เอมประโคน

0051
บุญเล็ง แก้วกล้า

0052
โสลด นิสังรัมย์

0053
สอน คะนองนา

0054
วัฒนะ เจริญยิ่ง

0055
ปรีชา ตุ้มทอง

0057
สมใจ สาระคู

0058
วิชัย ลือจันดา

0059
จรูญ โยงรัมย์

0060
วารุณี เสนาะเสียง

0061
ไพรัตน์ คุตมาสูนย์

0306
ทองคำ สนิทสนม

0501
กำพล บัวอินทร์รายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียน(โคกกลางวิทยาเดิม) พนมดงรักวิทยา รุ่นที่ 2
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
0066
ชัยสิทธิ์ ใจกล้า

0067
สมพร นามภักดี

0068
ปรีชา หอมหวน

0070
สุดใจ สมานมิตร

0071
จุมพล สุมมาลย์

0073
นภดล สันติภพ

0074
สงบ สมานมิตร

0075
อุทิศ สนิทสนม

0076
รินทร์ งามสันต์

0078
วินัย โยงรัมย์

0079
พิทักษ์ สายยศ

0081
นพรัตน์ สายยศ

0082
กิตติศักดิ์ โยงรัมย์

0083
อุทร ใจพินิจ

0084
สมบัติ ก่อแก้ว

0085
ชัด น้อยเกิดพะเนาว์

0086
สมพร ปานทอง

0088
เสริญ แถบเงิน

0089
วราวรรณ สมเสร็จ

0090
สมจิต หงส์ศรีจันทร์

0091
สมิน แก้วขาว

0092
อารีย์ ยืนยง

0093
วารินทร์ วิชรโชติ

0094
จำเนียร เจนสิทธิ์รายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียน(โคกกลางวิทยาเดิม) พนมดงรักวิทยา รุ่นที่ 2
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
0095
สมพงค์ เจริญยิ่ง

0096
บรรจง ฉิมงาม

0097
ศรีรุ้ง บูรณ์เจริญ

0098
จิต แก้วสุรีย์

0099
เพ็ญ ใจกล้า

0100
ทองสังข์ บุญมา

0101
สายสุนีย์ สุขแสวง

0102
สมศักดิ์ พีงพา

0103
ประสพ ห้าวเหิม

0104
สุภพ ชินศรี

0105
อิสรภาพ ทับหนองฮี

0106
สุทิศ แก้วผกา

0107
ประคอง นิคงรัมย์

0108
สานิต พะนิรัมย์

0109
ไชยนต์ วนมา

0110
ฉลอง นิสังรัมย์

0111
สมชาย สุขจิต

0112
ประดิษฐ์ กิ่งเกต

0114
บุญเสริม เจริญยิ่ง

0115
ไพศาล กล้าแข็ง

0116
เบือน กระแสโสม

0117
สมใจ สุขประเสริฐ

0120
สมศักดิ์ สังเกตกิจ

0121
มงคล นามนวล

0122
สมศักดิ์ ใยยอง

0124
กัลยา โคตรเวียง

0126
ประภาพร ขุมทอง

0127
บุญติ มีความสัตย์

รายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียน(โคกกลางวิทยาเดิม) พนมดงรักวิทยา รุ่นที่ 2
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
0128
สุจิตตรา โสดา

0129
นุชจรี พี่งพา

0130
ยุพดี ยิ่งเชิดดี

0131
อรุณณี ผจญกล้า

0133
สายบัว สนใจ

0134
รัญญา หาสุข

0135
วิไล คงทรัพย์

0136
โสภา ศาลางาม

รายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียน(โคกกลางวิทยาเดิม) พนมดงรักวิทยา รุ่นที่ 3
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
0080
ไชยยันต์ สายยศ

0137
สมร กำจัดภัย

0138
รุณณี เหล่าอุดม

0140
อภิสิทธิ์ เชฐขุนทด

0142
นิด จำปาหอม

0143
ทศพร ทับหนองฮี

0146
อนุพงษ์ กาแก้ว

0147
อภิชาต ทาทอง

0149
ลัดดาวัลย์ โสดา

0150
บุษบา ธรรมเที่ยง

0151
ณรงค์เดช ศรเหม

0153
บุษบา พิลาล้ำ

0154
ราตรี แนวทอง

0155
วรวุฒิ ปานทอง

0162
วันดี ชนะจิต

0163
บุญใจ ศรีราม

0164
บุญเลี้ยง โกยสำราญ

0166
วาสนา ช่างหม้อ

0170
วันเพ็ญ แสนดี

0171
อำนวย บุญคุ้ม

0172
เด่น เยรัมย์

0174
คำตัน มูลมณี

0175
สายทอง โยงรัมย์

0177
อรทัย ซ้อนกลื่น

0179
เฮียม พระเก้า

0180
ทนงค์ เสนาะเสียง

0181
สมปอง คะนึงเพียร

0182
สมชาติ ประพานศรี

รายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียน(โคกกลางวิทยาเดิม) พนมดงรักวิทยา รุ่นที่ 3
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
0184
อัธยา ดีมาก

0185
เฉลิมพล ฉลอมประโคน

0186
เทียบ พ่อค้า

0187
อุดมศักดิ์ โทแสง(กิตวิวรรธน์ โรจนพรสิริ)

0188
สุภาภรณ์ ยิ่งเชิดเสือ

0189
วิไลศรี สมานดวง

0190
สมพร สมานดวง

0191
เนง ทนงตน

0197
ปรีชา ยอดเพชร

0198
อนุชา แหวนทอง

0199
บุญรอด พากเพียร

0200
วรพงค์ สายยศ

0201
อุทัย ใจพินิจ

0202
กานต์ กิ่งแก้ว

0203
ทวีป เชิดกลิ่น

0204
สุวัฒน์ โยงรัมย์

0205
รัญจวน ประภาสัย

0208
พัชรินทร์ แท่นแก้ว

0210
จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้ว

0213
วิชัย เชิดชู

0216
สุรพงษ์ สดสี

0217
ฮวย ประทุมมาตย์

0222
สวาท สุขจิต

0223
สมปอง เพิ่มพร

0224
มนัส สัตตปานนท์

0226
สาคร ปานทอง

0227
สายฝน แซวประโคน

0228
แจ่ม เมินธนู

รายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียน(โคกกลางวิทยาเดิม) พนมดงรักวิทยา รุ่นที่ 3
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
0229
บัญชา ยิ่งศรีสุข

0230
บุญลือ เต็นประโคน

0231
ณรงค์ ใสงาม

0232
สมัย สุขนิรันดร์

0234
พนิดา เจริญศิริ

0235
สุภารัตน์ สารจูม

0237
สมัย นิลศักดิ์

0240
บุญช่วย เสนสอน

0242
นิกร เสาเวียง

0244
วิชัย สืบเพ็ง

0245
บุตรดี กระแสเทพ

0246
ถาวร สืบเพ็ง

0247
ลำภู หงษ์ศรีจันทร์

0251
ทองศรี เมืองจันทร์

0252
ชำนิ วิมลศาสตร์

0253
ประสบ ปลุกใจหาญ

0256
อัฐธิชัย ศิริเทศ

0257
สายชล สีดา

0258
ปราณี สร้างสวน

0259
แจ๋ว ยิ่งเชิดสุข

0260
สุปราณี สิมมะลิ

0261
วัฒนา แจ่มใส

0262
จิตติกรณ์ ราชบุรี

0263
สมศักดิ์ แจ่มใส

0264
รำไพ แจ่มใส

0265
วนิดา แจ่มใส

0266
แสงจันทร์ สังเกตกิจ

0268
ไพรวัลย์ ดำเนินงาม

รายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียน(โคกกลางวิทยาเดิม) พนมดงรักวิทยา รุ่นที่ 3
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
0271
สุนิสา บุญมา

0272
ทาสวาด สุขจิตร

0273
กูศึก สำรวมจิตร

0274
สำรวย รุ่งเรือง

0275
เตือนใจ สำรวมจิต

0276
เตรียม กระแสโสม

0277
วิชูตรี สำราญดี

0278
ประเสริฐ สุขศรี

0281
ณรงค์ ชะนุดรัมย์

0282
เสว็ง เข็มเอี่ยม

0283
ตีซาน แขกรัมย์

0284
สยาม แสนแก้ว

0286
บุญเที่ยง คำตัน

0287
สวาท สีนวน

รายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียน(โคกกลางวิทยาเดิม) พนมดงรักวิทยา รุ่นที่ 3
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
0183
สงวย ยิ่งเชิดดี

0288
สมใจ งามเจริญ

0289
ชัยสิทธิ์ รุ่งเรือง

0290
สวาด แจ่มใส

0292
จันทร์เพ็ญ สุขแสนศรี

0293
เงินตรา ประโนรัมย์

0294
พงษ์พันธ์ ปัญญาดี

0295
สุนทร มณีศรี

0296
มณี กุลสุวรรณ

0297
ศิริ สมานมิตร

0298
สมหมาย ชาติมนตรี

0299
สมบัติ เพชรศิริ

0300
เทือง ศาลางาม

0301
รังสี บัวนิล

0302
ชม พี่งพา

0304
แสงเดือน ทองศรี

0305
เพ็ญศรี บอนประโคน

0307
เอื้ออารี ชิงชนะ

0309
สายพิณ คมสัน

0310
สหภพ สกุลสุรินทร์

0319
วาสนา กอดสระ

0414
ธีรพงษ์ แผ่นทอง