เอกสาร : ผลการแข่งขันทักษะนักเรียน(ภาษาไทย) (01/09/2553)
LINE it!


ที่ ชื่อนักเรียน ชื่อทักษะ คะแนน รางวัล ลำดับที่
1 เด็กชายกฤตฤกษ์ ปิงวัง ขับเสภา ม.ต้น 82.60 ทอง 13
2 นางสาวเจนจิรา อินถา ขับเสภา ม.ปลาย 84.25 ทอง 13
3 เด็กหญิงศิริลักษณ์ วงศ์ศรี อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ม.ต้น 66.00 ทองแดง 13
4 นางสาวเกตน์นิภา กาโยงแว่น อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ม.ปลาย 68.00 ทองแดง 14
5 เด็กหญิงเกศราภรณ์ กล้วยน้อย แต่งคำประพันธ์ ม.ต้น 75.00 เงิน 15
6 นายสุรพันธุ์ สมสีดา แต่งคำประพันธ์ ม.ปลาย 74.00 เงิน 8
7 เด็กชายสุธินันท์ หล้าพิงศ์ คัดลายมืออักษรไทย ม.ต้น 61.00 ทองแดง 10
8 นายสุวินัย ทองใบ คัดลายมืออักษรไทย ม.ปลาย - - 13
9 เด็กหญิงกัญจนพร สิงห์คำ ทักษะการโต้วาที ม.ต้น 75.00 เงิน 15
10 เด็กหญิงศดารัตน์ สีพรม ทักษะการโต้วาที ม.ต้น 75.00 เงิน 15
11 เด็กหญิงอรวรรณ ใจโผก ทักษะการโต้วาที ม.ต้น 75.00 เงิน 15
12 นายธนัญชัย อานนท์ ทักษะการโต้วาที ม.ปลาย 86.44 ทอง 6
13 นายสุรพันธ์ สมสีดา ทักษะการโต้วาที ม.ปลาย 86.44 ทอง 6
14 นางสาวอภิสรา ขุนทอง ทักษะการโต้วาที ม.ปลาย 86.44 ทอง 6
15 เด็กหญิงภัทราพร กำบิล ทักษะหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น 74.00 เงิน 10
16 เด็กหญิงนริศรา ศรีคงทน ทักษะหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น 74.00 เงิน 10
17 เด็กหญิงปทุมพร ทิพย์กรแก้ว ทักษะหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น 74.00 เงิน 10
18 นายกรกฎ แตงประวัติ ทักษะหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย 79.00 เงิน 22
19 นางสาวธาราทิพย์ หลวงวงค์ ทักษะหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย 79.00 เงิน 22
20 นางสาวศุภลักษณ์ สุทธนู ทักษะหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย 79.00 เงิน 22
21 เด็กหญิงอารีญา คำปันแก้ว ทักษะเพลงกล่อมเด็ก ม.ต้น 82.00 ทอง 18
22 นางสาวไอชาห์ ไมซาร่าห์ ปินติ มามูร์ ทักษะเพลงกล่อมเด็ก ม.ปลาย 91.00 ทอง 2
23 เด็กชายกฤตฤกษ์ ปิงวัง ทักษะการอ่านทำนองเสนาะ ม.ต้นชาย 88.87 ทอง 2
24 เด็กหญิงศศินา เสริมวาสนา ทักษะการอ่านทำนองเสนาะ ม.ต้นหญิง 79.50 เงิน 17
25 นายปิยชนม์ มินา ทักษะการอ่านทำนองเสนาะ ม.ปลายชาย 91.67 ทอง 3
26 นางสาวเจนจิรา อินถา ทักษะการอ่านทำนองเสนาะ ม.ปลายหญิง 92.75 ทอง 12
27 เด็กชายวงศ์ธวัช คำเหลือง ทักษะการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.ต้น 75.40 เงิน 20
28 นางสาวอภิสรา ขุนทอง ทักษะการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.ปลาย 79.28 เงิน 14
29 เด็กหญิงยศวดี คำนาง ทักษะการเขียนตามคำบอกภาษาไทย ม.ต้น 66.00 ทองแดง 10
30 นางสาวสิทธินี ศรีปรีชาชาญ ทักษะการเขียนตามคำบอกภาษาไทย ม.ปลาย 60.00 ทองแดง 21
31 เด็กชายวชรมงคล สุดยอดสุข ทักษะการคัดลายมืออักษรล้านนา ม.ต้น 87.00 ทอง 10
32 นายชนัท เพียงใจ เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.ปลาย 31.66 - 25