เอกสาร : แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาฯบูรณาการอิสลามศึกษา (21/12/2555)
LINE it!

แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาฯบูรณาการอิสลามศึกษา เรื่องเศรษฐศาสตร์ หน่วยที่ 2 การวางแผนการใช้จ่ายเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง สพป.ปน.1