เอกสาร : ผลการแข่งขันทักษะนักเรียน(ศิลปศึกษา) (01/09/2553)
LINE it!

ที่ ชื่อนักเรียน ชื่อทักษะ คะแนน รางวัล ลำดับที่
1 นาย ฐาปนา ทองจินดา ประกวดวงโฟล์คซอง ไม่จำกัดช่วงชั้น 77.00 เงิน 27
2 นางสาวศิริรัญดา วงค์อุประ ประกวดวงโฟล์คซอง ไม่จำกัดช่วงชั้น 77.00 เงิน 27
3 นายภานุวัฒน์ ครูบา ประกวดวงโฟล์คซอง ไม่จำกัดช่วงชั้น 77.00 เงิน 27
4 นายปิยชนม์ มินา ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ไม่จำกัดช่วงชั้น 90.50 ทอง 8
5 นางสาวศุภนุช จรรยาพงศ์ ประกวดขับร้องเพลงไทยสากล ไม่จำกัดช่วงชั้น 80.00 ทอง 29
6 เด็กชายฑีฆวัฒน์ ปัญญาไหว วาดเส้นลายเส้นองค์ประกอบศิลป์ ม.ต้น 84.00 ทอง 8
7 นายพนมศักดิ์ คำแก้ว วาดเส้นลายเส้นองค์ประกอบศิลป์ ม.ปลาย 64.00 ทองแดง 16
8 เด็กชายปิยะพงษ์ ก๋าวี วาดเส้นประกอบแสงเงา ม.ต้น 69.50 ทองแดง 11
9 นายสุรศักดิ์ เกียรติบรรจง จิตรกรรมสีน้ำ ม.ปลาย 91.00 ทอง 5
10 เด็กชายฑีฆวัฒน์ ปํญญาไหว ออกแบบสัญลักษณ์ ม.ต้น 67.00 ทองแดง 9
11 นายสุรศักดิ์ เกียรติบรรจง ออกแบบสัญลักษณ์ ม.ปลาย 69.00 ทองแดง 8
12 เด็กชายปิยพงษ์ ก๋าวี ลายเส้นประเภทลายไทย ม.ต้น 60.00 ทองแดง 20
13 เด็กชายธนทัต ปัญญาไหว ออกแบบโปสเตอร์ประชาสมพันธ์ ม.ต้น 60.00 ทองแดง 10
14 นายพนมศักดิ์ คำแก้ว ออกแบบโปสเตอร์ประชาสมพันธ์ ม.ปลาย 65.00 ทองแดง 15
15 เด็กชายธนา พรหมมา หัตถกรรมดินปั้นเครื่องประดับฝาผนัง ม.ต้น 85.00 ทอง 1
16 เด็กชายโรจน์บัณฑิต ต๊ะยศ หัตถกรรมดินปั้นเครื่องประดับฝาผนัง ม.ต้น 85.00 ทอง 1
17 นางสาวศุภนุช จรรยาพงศ์ โครงงานศิลปะ ไม่จำกัดช่วงชั้น 82.00 ทอง 7
18 นางสาวดาริกา จินดา โครงงานศิลปะ ไม่จำกัดช่วงชั้น 82.00 ทอง 7
19 นางสาวภัชราภรณ์ จริยะ โครงงานศิลปะ ไม่จำกัดช่วงชั้น 82.00 ทอง 7
20 เด็กชายก้อน ทองคำ รวมศิลป์สร้างสรรค์ ม.ต้น 65.00 ทองแดง 11
21 เด็กชายนันทพงศ์ เป็งเรื่อน รวมศิลป์สร้างสรรค์ ม.ต้น 65.00 ทองแดง 11
22 เด็กชายปฏิภาน ธรรมชัย รวมศิลป์สร้างสรรค์ ม.ต้น 65.00 ทองแดง 11
23 เด็กหญิงยศวดี คำนาง ตอบปัญหาศิลปะ ม.ต้น 71.00 เงิน 14
24 เด็กหญิงปาลินี สุภาหล้า ตอบปัญหาศิลปะ ม.ต้น 71.00 เงิน 14
25 นายฐิติกร คำต๊ะ จิตรกรรมสีชอล์ก ม.ปลาย 68.00 ทองแดง 20
26 นางสาวธาราทิพย์ หลวงวงค์ ตอบปัญหาศิลปะ ม.ปลาย 61.00 ทองแดง 29
27 นางสาวสกุลรัตน์ รัตนพฤกษ์ ตอบปัญหาศิลปะ ม.ปลาย 61.00 ทองแดง 29
28 เด็กชายจันทร์ ทองคำ จิตรกรรมสีโปสเตอร์ ม.ต้น 62.00 ทองแดง 23
29 เด็กชายก้อน ทองคำ ประติมากรรมลอยตัวการปั้นด้วยดินเหนียว ม.ต้น 87.00 ทอง 2
30 นายสุริยา กันจินะ ประติมากรรมลอยตัวการปั้นด้วยดินเหนียว ม.ปลาย 80.00 ทอง 4
31 นายพูลทวี คำน้อย ประติมากรรมลอยตัวการปั้นด้วยดินเหนียว ม.ปลาย 80.00 ทอง 4
32 นายอเนชา ตาโน ประติมากรรมนูนต่ำการปั้นภาพด้วยดินเหนียว ม.ปลาย 75.00 เงิน 7
33 เด็กชายสุรสิทธิ์ ทาสม ประติมากรรมนูนสูงการปั้นภาพด้วยดินเหนียว ม.ต้น 76.00 เงิน 4
34 นายนพรัตน์ สร้อยแก้ว ประติมากรรมนูนสูงการปั้นภาพด้วยดินเหนียว ม.ปลาย 75.00 เงิน 5
35 เด็กชายสมประสงค์ แสงวัน ประติมากรรมนูนต่ำการปั้นลายไทยด้วยดิน (ดินเหนียว) ม.ต้น 63.00 ทองแดง 10
36 นายนพรัตน์ สร้อยแก้ว ประติมากรรมนูนต่ำการปั้นลายไทยด้วยดิน (ดินเหนียว) ม.ปลาย 68.00 ทองแดง 6
37 เด็กชายณัฐพงษ์ กมลเทศ ประติมากรรมนูนสูงการปั้นลายไทยด้วยดิน (ดินเหนียว) ม.ต้น 64.00 ทองแดง 9
38 นายอัศวิน คำมูล ประติมากรรมนูนสูงการปั้นลายไทยด้วยดิน (ดินเหนียว) ม.ปลาย 65.00 ทองแดง 11
39 เด็กชายวัชรากร หมอกขุนทด ประติมากรรมนูนต่ำการปั้นภาพไทยด้วยดินเหนียว ม.ต้น - -
40 นายอเนชา ตาโน ประติมากรรมนูนต่ำการปั้นภาพไทยด้วยดินเหนียว ม.ปลาย 78.00 เงิน 4
41 เด็กชายสุรสิทธิ์ ทาสม ประติมากรรมลอยตัวภาพไทยดินเหนียว ม.ต้น 68.00 ทองแดง 6
42 เด็กชายนนทชัย สะกำ ประติมากรรมลอยตัวภาพไทยดินเหนียว ม.ต้น 68.00 ทองแดง 6
43 นายไพโรจน์ เต็มผักแว่น ประติมากรรมลอยตัวภาพไทยดินเหนียว ม.ปลาย 64.00 ทองแดง 7
44 นายเบจรงณ์ ครูบา ประติมากรรมลอยตัวภาพไทยดินเหนียว ม.ปลาย 64.00 ทองแดง 7
45 เด็กชายภานุพงศ์ นันตา การออกแบบสื่อสาร (ปกหนังสือ) ม.ต้น 73.00 เงิน 16
46 นายฐิติกร คำต๊ะ การออกแบบสื่อสาร (ปกหนังสือ) ม.ปลาย 76.00 เงิน 12