เอกสาร : หนังสือนำส่งรายงานผลการประเมิน (01/04/2556)
LINE it!

หนังสือนำส่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ และจะต้องมีชั่วโมงการสอนจริง ไม่น้อยกว่า210 ชั่วโมง/ปี (5-6 ชั่วโมง/สัปดาห์)