เอกสาร : โปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่และเปิดประวัติ (30 มิ.ย.56) (30/06/2556)
LINE it!

โปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่และเปิดประวัติ (30 มิ.ย.56)วันที่ 30 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ 2 เมษายนพุทธศักราช 2556 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 และมาตรา 183 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1.ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี2.ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกตำแหน่งหนึ่ง

พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

นางเบญจา หลุยเจริญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นางปวีณา หงสกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายวราเทพ รัตนากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกตำแหน่งหนึ่ง

นายพ้อง ชีวานันท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายยรรยง พวงราช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายชัยเกษม นิติสิริ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายพีรพันธุ์ พาลุสุข เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสรวงศ์ เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2556 เป็นปีที่ 68 ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีที่มา : มติชนออนไลน์ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 18:41:00 น.เปิดประวัติรมต.ใหม่"ครม.ยิ่งลักษณ์5"1.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ ควบรมว.กลาโหม เพิ่งฉลองวันเกิด 46 ปีเมื่อ 21 มิ.ย. ครบ 2 ปีรัฐบาลนอกจากสร้างประวัติศาสตร์นายกฯหญิงคนแรกของไทย ยังต้องจารึกชื่อ "บิ๊กปู" ในฐานะ รมว.กลาโหมหญิงคนแรกด้วย ควบเก้าอี้รมว.กห. กระชับสัมพันธ์บิ๊กๆ กองทัพหลังรัฐบาลอยู่ในช่วงขาลง รวมถึงลดบรรยากาศร้อนๆโยกย้ายเดือนต.ค. ใช้ความเป็นหญิงที่อ่อนโยนสยบความแข็งผบ.เหล่าทัพ
2.พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมช.กลาโหม อายุ 76 ปี จปร.8 รมว.กลาโหมสมัยรัฐบาลปู ถูกโยกเป็นรองนายกฯ ก่อนไปนั่งเก้าอี้ที่ปรึกษานายกฯ แต่บิ๊กอ๊อดไม่ย่อท้อ กอดคอน้องเลิฟ "บิ๊กตู่" ผบ.ทบ. ล่องใต้จนมีข้อมูลเต็มมือ บุคลิกนิ่มนวล ให้ทำอะไรก็ไม่ขัด จึงเป็นที่รักของบิ๊กๆ ทหาร ปรับครม.หนนี้แม้เก้าอี้เล็กลงแต่ได้คัมแบ๊กถิ่นเก่า ใช้ความประนีประนอมช่วยเคลียร์โผทหาร
3.พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกฯ เกิด 13 พ.ย. 2499 อดีตผู้พิพากษาที่เล่นการเมืองเคียงคู่ทักษิณตั้งแต่ยุคพลังธรรม เป็นมือทำงานให้รัฐบาล ทรท. เมื่อพ้นโทษ 5 ปีจึงเป็นล็อตแรกที่ถูกเรียกตัวเข้าร่วมงานรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ในตำแหน่งรองนายกฯ และรมว.ศึกษาธิการ ปรับครม.ครั้งนี้เหลือเพียงเก้าอี้รองนายกฯ เอาเวลาลุยงานใหญ่แก้รัฐธรรมนูญที่จะเข้าสภาสมัยหน้าเดือนส.ค.นี้
4.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกฯ ดูแล ตร. อายุ 71 ปี อดีตผบ.ตร. กลับไปคุมถิ่นเก่าเมื่อมีการสับเปลี่ยนเก้าอี้จากรมว.ยุติธรรมเป็นรองนายกฯ ที่ผ่านมาแม้งานเยียวยาคนเสื้อแดงจะอืดอาดไม่ทันใจกองเชียร์ แต่ "อินทรีอีสาน" ก็เก้าอี้หนึบเพราะมีแบ๊กดี และเสียงสนับสนุนจากส.ส.อุดรธานี 9 คน ดูแลเมืองหลวงคนเสื้อแดง พี่แม้วน้องปูเลยจัดงามๆ ให้ไปอยู่ในเก้าอี้ที่เหมาะสมและถูกกับงาน
5.ชัยเกษม นิติสิริ รมว.ยุติธรรม เกิด 26 ส.ค. 2491 อดีตอัยการสูงสุด จบนิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาฯ ปริญญาโท L.L.M. ม.โคลัมเบีย สหรัฐ สมัยเป็นอสส.เคยมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีที่ คตส.ฟ้อง นายกฯ ทักษิณปมทุจริต CTX ยุครัฐบาลปูได้เข้าไปนั่งบอร์ดรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ล่าสุดไขก๊อกบอร์ดไทยออยล์คอนเฟิร์มเก้าอี้รมว.ยุติธรรม เร่งกระบวนการเยียวยาคนเสื้อแดง
6.พีรพันธุ์ พาลุสุข รมว.วิทยาศาสตร์ ฯ เกิด 10 มิ.ย. 2489 นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาฯ เป็นอาจารย์ม.ราม คำแหง แล้วเป็นส.ส.หลายพรรคก่อนสังกัด ทรท. หลังปฏิวัติปี"49 เครือข่ายทักษิณโดนโค่นอย่างหนัก แต่เจ้าตัวไม่ทิ้งพรรค ลงสมัครในนามพรรคพลังประชาชนจนได้เป็นส.ส.ต่อเนื่องจนยุคเพื่อไทย ก็มีบทบาทแก้ไขรธน. นายใหญ่เห็นความตั้งใจ ยกเก้าอี้รมต.ตามโควตาอีสาน
7.สันติ พร้อมพัฒน์ รมต.ประจำสำนักนายกฯ เกิด 1 ม.ค. 2495 ศิษย์เก่ารั้วพ่อขุน ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร บ.ย.ส.รุ่น 11 ถูกวิจารณ์เป็นหนึ่งในรมต.โลกลืมเพราะผลงานไม่ปรากฏ การปรับครม.ที่ผ่านมาก็ชื่อหลุดทุกครั้ง โดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมปี"54 นายกฯ ถึงกับไม่ปลื้มที่รมต.หายหน้า แต่เพราะได้ชื่อนายทุนพรรค ท่อน้ำเลี้ยงไม่มีตัน เก้าอี้จึงหนึบ อย่างมากก็แค่ย้ายสลับกระทรวง
8.นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาลรมว.พาณิชย์ เกิด 25 ม.ค. 2491 จบคณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร คนเก่าแก่เครือชินคอร์ป สายตรงพ.ต.ท.ทักษิณ และนายกฯ ปูก็ไว้ใจ ขยับจากรมต.สำนักนายกฯ นั่งเก้าอี้รมว.พาณิชย์ ใช้ฝีมือและทักษะด้านการสื่อสารที่เคยเป็นถึงประธานไอทีวี แก้วิกฤตปมร้อนจำนำข้าว ให้โครงการกลับมากระชากเรตติ้งรัฐบาล แปรเป็นคะแนนเสียงเลือกตั้ง
9.ยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ อายุ 61 ปี อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ ถูกจับตาว่าเติบโตมาจากรัฐบาลทักษิณ ตั้งแต่รุ่นนายวัฒนา เมืองสุข เป็นรมว.พาณิชย์ และแสดงบทบาทชัดเจนว่าอยู่ตรงข้ามปชป. ตั้งฉายา "ปลาบู่ชนเขื่อน" ให้กับนายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกปชป. การรับตำแหน่งครั้งนี้หวังใช้ความรู้และประสบ การณ์ในกระทรวงเก่ากู้วิกฤตจำนำข้าว
10.จาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เกิด 1 ม.ค. 2499 อดีตรักษาการหัวหน้าพรรค ทรท. ผ่านการเมืองมาอย่างโชกโชน ช่วงรัฐบาลทักษิณถูกโค่นอำนาจแต่ไม่ทิ้งพรรคเหมือนแกนนำบางคน ลุกสู้กับระบอบอำมาตย์อย่างไม่ลดละ พ้นโทษการเมืองแม้ยังไม่มีชื่อเข้าร่วมครม. แต่ก็เดินหน้าทำงานให้พรรค ล่าสุดรัฐบาลต้องการมืออาชีพเสริมทีม จึงเรียกใช้บริหาร "เสี่ยอ๋อย"
11.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน อายุ 66 ปี ดร.กฎหมาย ม.รามคำแหง นั่งทนเก้าอี้รองนายกฯ ตั้งแต่ครม.ปู 1 ใช้ความเขี้ยวทางการเมืองรับมือฝ่ายค้าน แต่ระยะหลังมีเรื่องหลุดให้เห็นบ่อย งานไฟใต้ก็ห่างเหินจนนายกฯ ปูออกปาก ประกอบกับงานพื้นที่กทม.ก็ไม่เต็มร้อยจนแพ้หลายสนาม ล่าสุดข่าวปูดท่อน้ำเลี้ยงทำเอานักธุรกิจนายทุนไม่ปลื้มด้วย เมื่อฝีมือตกเก้าอี้รมต.จึงเล็กตาม
12.วิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ อายุ 51 ปี สายตรงนายใหญ่หลังนำส.ส. ชาติพัฒนาเข้าสังกัด ทรท. จนพรรคเสี่ยแม้วมีเสียงเด็ดขาดในสภา ได้โบนัสเป็นรองเลขาธิการนายกฯ และรมช.คมนาคม ตามลำดับ ปี"49 โดนเว้นรรค 5 ปีแต่ก็ได้พิสูจน์ความจริงใจต่อนายใหญ่ เมื่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์เจอมรสุมและต้องการมืออาชีพ ชื่อของวิเชษฐ์จึงเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ
13.ปวีณา หงสกุล รมว.การพัฒนาสังคมฯ อายุ 63 ปี ปธ.มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี หลังพ้นโทษแบนกลับมาร่วมงาน พท. ช่วยหาเสียงสนามผู้ว่าฯ กทม. และเลือกตั้งซ่อมดอนเมือง แม้สองเวทีจะพ่ายแพ้ แต่ได้ใจนายกฯปู ทาบทามให้นั่งเก้าอี้รมว.พม.ด้วยตัวเอง เข้ามาช่วยกู้เรตติ้งพื้นที่กทม. พร้อมผลักดันนโยบายสตรีและเด็ก
14.วราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกฯ และรมช.เกษตรฯ เกิด 25 ก.ค. 2507 เชี่ยวชาญเรื่องตัวเลขการเงิน ล่าสุดนายกฯ ให้ตรวจสอบยอดขาดทุนจำนำข้าวก็ชี้แจงได้เป็นฉากๆ เลยได้โบนัสควบเก้าอี้รมช.เกษตรฯ ตามประกบงานในกระทรวงให้ลื่นไหล เผื่อวันหนึ่ง พท.จะได้กระทรวงนี้มาครองเต็มตัว
15.พ้อง ชีวานันท์ รมช.คมนาคม อายุ 66 ปี จบวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ปริญญาโท ม.มิสซูรี สหรัฐ เข้าการเมืองโดยการชักนำของนายมนตรี พงษ์พานิช อดีตหน.พรรคกิจสังคม ปี"44 เข้า ทรท.เป็นส.ส. พระนครศรีอยุธยา อยู่เหนียวแน่นจนถึงรัฐบาลปู สังกัดกลุ่มอยุธยาของนายวิทยา บุรณศิริ เก้าอี้นี้ช่วยเจ้ากระทรวงขับเคลื่อนเมกะโปรเจ็กต์
16.เบญจา หลุยเจริญ รมช.คลัง อายุ 60 ปี ศิษย์เก่าบัญชี มธ. ก่อนคว้าปริญญาโทที่จุฬาฯ สายตรงคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ สมัยเป็นรองอธิบดีกรมสรรพากรเคยเป็นข่าวดัง เมื่อตอบข้อหารือเรื่องการซื้อขายหุ้นชินคอร์ปของทักษิณโดยระบุว่าไม่ต้อง เสียภาษี ที่ผ่านมาเคยมีชื่อคั่วปลัดกระทรวงการคลังหลายหน แต่ไม่เข้าวิน
17.วิสาร เตชะธีราวัฒน์ รมช.มหาดไทย อายุ 57 ปี ส.ส.เชียงรายหลายสมัย ผ่านงานการเมืองมาหลายตำแหน่ง อาทิ ผช.เลขาฯ รมว.มหาดไทย เลขาฯ รมว.พาณิชย์ เป็นบุคคลใกล้ชิดนายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตรมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เคยเป็นกก.บห.ไทยรักไทยจนติดโทษแบน ภายหลังพ้นโทษจึงได้รับการสนับสนุนให้นั่งเก้าอี้รมต.
18.สรวงศ์ เทียนทอง รมช.สาธารณสุข อายุ 38 ปี ส.ส.สระแก้ว พท. จบปริญญาโทบริหารธุรกิจ ม.จอห์นสัน แอนด์เวลส์ สหรัฐ ลูกชายสุดเลิฟของ "ป๋าเหนาะ" กับป้าอุ-อุไรวรรณ อดีตรมว.วัฒนธรรม คิวนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์เพราะสลับกันในโควตาป๋าเหนาะเอง เอาหลานฐานิสร์ออก ดันลูกบอยเสียบแทนเท่านั้นที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556