เอกสาร : บทความ "การนิเทศภายในโรงเรียน กับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน" (27/01/2554)
LINE it!

การนิเทศภายในโรงเรียน กับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย...นายเสรี แวมง
การนิเทศภายในเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียน หรือบุคคลที่ทำหน้าที่นิเทศในโรงเรียน เพื่อหาแนวทางปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่มีการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปการจัดการ การนิเทศภายในจึงมีความจำเป็นกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาก ที่สำคัญที่สุดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 -2558) ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน 54 นี้ โดยจะใช้รูปแบบการประเมินเป็นรายพื้นที่ หรือเอเรียเบส ซึ่งจะทำการประเมินสถานศึกษาทุกกลุ่มในคราวเดียวกันเป็นรายจังหวัด สมศ.ได้ปรับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหม่ เดิมมี 27 มาตรฐาน ใช้แค่ 14 มาตรฐาน แต่การประเมินรอบที่สาม มีเพียง 4 มาตรฐาน คือ
1) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 2) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
4) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในมีตัวบ่งชี้ 12 ตัว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 1-8 น้ำหนัก 80 คะแนน
1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4) ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็นและมีจิตสาธารณะ
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
6) ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
8) พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
เป็นไปตามกฏกระทรวง
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 9-10 น้ำหนัก 10 คะแนน
9) ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
10) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานส่งเสริม ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 11-12 น้ำหนัก 10 คะแนน
11) ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
12) ผลการส่งเสริมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน รักษามาตรฐานและยกระดับมาตรฐาน
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ต้องให้ความสำคัญ และความจำเป็นกับการนิเทศภายในโรงเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เพื่อรองรับการประเมินจาก สมศ. ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่กำหนดข้างต้น
การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นการนิเทศ จะต้องนิเทศควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู สู่การพัฒนาหลักสูตร การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และใช้สื่อการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน สัมพันธ์กับ 4 ฝ่ายงานในโรงเรียน ที่สำคัญที่สุดต้องคำนึงถึงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การนิเทศภายในโรงเรียนกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงจะประสบผลสำเร็จ และสนับสนุนการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การนิเทศภายในโรงเรียนจะต้องควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสมอ มีการประเมิน ติดตาม กำกับอย่างใกล้ชิด ต้องถือเป็นแนวปฏิบัติที่ผู้นิเทศต้องนำไปปฏิบัติขณะทำการนิเทศ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และการดำเนินงานของโรงเรียน โดยเฉพาะทางด้านวิชาการบรรลุผลตามความมุ่งหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะทำอย่างไร จะให้การนิเทศภายในโรงเรียน มีการบริหารงานเป็นระบบ และมีการวางแผนการดำเนินงาน ยึดหลักการมีส่วนร่วม ให้ทุกคนได้แสดงออก และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนอย่างจริงจัง มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความผูกพัน มีความมั่นคง มีความเชื่อมั่นในความสามารถและเกิดความพึงพอใจในการทำงาน มีการพัฒนาและ รู้สึกภาคภูมิใจ
การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นงานที่ช่วยพัฒนาครูในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา ของหลักสูตร ตลอดจนสมรรถนะหลัก และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรในยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษาและรองรับการประเมินจากสมศ. ในรอบที่ 3
(พ.ศ. 2554 – 2558) ต่อไป
_______________________________________________________________
• ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1