เอกสาร : รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 (14/02/2554)
LINE it!

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่
สาขางานเกษตรทั่วไป สาขางานพืชศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร สาขางานช่างเกษตร และสาขางานคอมพิวเตอร์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)
รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สำหรับนักเรียน ระดับ ปวช. เรียนฟรี มีที่พัก อาหารฟรี 3 มื้อ

หลักสูตร ปวช. อศกช. เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ สาขางานเกษตรศาสตร์ รับผู้จบ ม.3

หลักสูตร ปวส. เรียนนอกเวลา