เอกสาร : แบบฟร์มโครงการ/กิจกรรม ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 54 (29/03/2554)
LINE it!

แบบฟร์มในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม 54

ให้ศึกษามาตรฐานการศึกษาฉบับเก่าก่อน เพื่อใช้ประกอบการเขียน
ให้ศึกษาแผนกลยุทธ์ของ สพฐ. ด้วย
ให้ศึกษาแผนกลยุทธ์ของ สพป.นพ.เขต 2
ให้ศึกษาแผนกลยุทธ์ของ โรงเรียนบ้านดอนกลาง