เอกสาร : บทความเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา (06/09/2553)
LINE it!


บทที่ 4
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง

ความหมายของการประกันคุณภาพ
1. ระบบ และกลไก หมายถึง ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการ แนวปฏิบัติ และปัจจัยต่างๆ เป็นกลไกให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
2. “คุณภาพ (Quality)” เป็นคำที่มีความหมายได้ตามบริบทที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจาก คุณภาพเป็นภาพความคิด (Concept) ที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า (Value) หรือความพึงพอใจ (Interest) ในด้านหนึ่งคุณภาพ หมายถึง สิ่งที่สอดคล้องกับรสนิยมหรือความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล คุณภาพอาจ มีความหมายว่า เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ (Fitness for purpose) เมื่อวัตถุประสงค์นั้นเป็นความต้องการของลูกค้า ในอีกด้านหนึ่งคุณภาพมีความหมายว่ามีระดับของความเป็นเลิศตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตามได้มีผู้ให้ความหมายของคำว่า “คุณภาพ” ไว้ดังนี้
“คุณภาพ” ลักษณะความดี ลักษณะประจำบุคคลหรือสิ่งของ
Cryer ให้ความหมาย “คุณภาพ” คือ ผลรวมของคุณลักษณะและคุณสมบัติของผลผลิตสนองตอบความต้องการที่กำหนด 1
“คุณภาพ” คือคุณสมบัติทุกประการของสิ่งที่ดำรงอยู่ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ (Quality is the totally of characteristics of an entity that bear on its ability to satisfy stated and implied needs.) 2
“คุณภาพ” เป็นนามธรรมเมื่อนำมาแปลงเป็นรูปธรรมให้สามารถเปรียบเทียบเพื่อให้ตัดสินได้ ก็จะกลายเป็นมาตรฐาน 3
จากความหมายในด้านต่างๆ จะเห็นว่า “คุณภาพ” เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
- คุณลักษณะที่เป็นไปในด้านดี และต้องมีมาตรฐานที่สามารถเทียบวัดได้
- ต้องสามารถตอบสนองความต้องการ หรือความคาดหวังของลูกค้าและต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
จะเห็นว่า “คุณภาพ” เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้น ต้องพยายามรักษาให้คงอยู่ นอกนั้นยังจะต้องพยายามพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น กระบวนการสร้างคุณภาพและพัฒนาเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด


1 สำนักงานการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. ระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ : การอุดมศึกษา. รายงานการวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...,กุมภาพันธ์ 2541.
2 ชาญนาวิน ลุกแจ่มใส แปลจาก International organization for standardization, ISO 8402:1994. Quality vocabulary.
3 เกษม วัฒนชัย. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2540
3. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆ ที่หากได้ดำเนินการตามระบบ และกลไกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่กำหนดไว้แล้วจะทำให้มีความมั่นใจว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
4. การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆ ที่ดำเนินการตามระบบ ที่ได้วางไว้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อสังคม
5. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในการ ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด เพื่อ เป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้มั่นใจว่า มหาวิทยาลัยสามารถให้ผลผลิตทาง การศึกษาที่มีคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอาจจำแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ การประกันคุณภาพภายใน และ การประกันคุณภาพโดยภายนอก
1) การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมควบคุมคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ที่จะทำให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมีความมั่นใจว่า มหาวิทยาลัยดำเนินการตามภาระงานที่ให้บริการ ตามจุดมุ่งหมาย
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย
• การควบคุมคุณภาพ
• การตรวจสอบคุณภาพ
• การประเมินคุณภาพ
2) การประกันคุณภาพภายนอก 4 หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจาก สมศ. เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นและเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามเอกลักษณ์และ จุดเน้นของสถาบันการศึกษา
กระบวนการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย
• การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
• การประเมินคุณภาพ
• การให้การรับรอง
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก มีปรากฏในตารางดังนี้

การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
กระบวนการ :

• การควบคุมคุณภาพ
• การตรวจสอบคุณภาพ
• การประเมินคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
กระบวนการ :
• ตรวจสอบคุณภาพ
• ประเมินคุณภาพ
• การให้การรับรอง6. องค์ประกอบคุณภาพ หมายถึง ปัจจัยหลักในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา
7. ตัวบ่งชี้คุณภาพ หมายถึง ตัวบ่งชี้ว่าการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด
8. มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพ ที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง สำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ต้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ควรยึดหลักตามพันธกิจของอุดมศึกษา 4 ประการ อันได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ วิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งจะต้องมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งบทบาทในการกำหนดมาตรฐานอุดมศึกษานี้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา และ/หรือระดับปริญญา ในที่นี้ ได้แก่ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ สถาบันเฉพาะทางสังกัดกระทรวงอื่นๆ
นิยามของกลุ่มสถาบัน
1. กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย เป็นกลุ่มสถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นด้านการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัยสร้างความรู้ใหม่เพื่อความ เป็นเลิศทางวิชาการในทุกภารกิจ และเผยแพร่ความรู้ไปสู่ผู้ใช้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้น สู่ความทันสมัย และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
2. กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม เป็นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ผลิตบัณฑิตระดับสูงใน บางสาขาวิชาและเน้นการพัฒนาสังคม โดยการประยุกต์ความรู้เพื่อบริการวิชาการ/ วิชาชีพแก่สังคม
3. กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสถาบันที่ได้ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ผลิตบัณฑิตระดับสูงในบางสาขาวิชา โดยการประยุกต์ความรู้เพื่อสร้างและพัฒนามาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล
4. กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิต เป็นกลุ่มสถาบันที่เน้นการสอนในระดับปริญญาตรี ประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการผลิตบัณฑิต เป็นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการผลิตและพัฒนาคน ในด้านวิชาการ และวิชาชีพต่างๆ
5. กลุ่มสาขา ใช้แนวทางการแบ่งกลุ่มตามแบบของระบบการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มี 10 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่
5.1 กลุ่มสาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิค-การแพทย์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การกีฬาพลศึกษาและสุขศึกษา
5.2 กลุ่มสาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 กลุ่มสาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5.4 กลุ่มสาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
5.5 กลุ่มสาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
5.6 กลุ่มสาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว และ เศรษฐศาสตร์
5.7 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์
5.8 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
5.9 กลุ่มสาวิชาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
5.10 กลุ่มสาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ มัณฑศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
5.11 กลุ่มสาวิชามนษย์และสังคมศาสตร์ เช่น คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นต้น
5.12 กลุ่มสาวิชาสหวิทยาการ
10.1 สาวิชาที่มีหลักสูตรแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary)
10.2 สาวิชาอื่นๆ นอกเหนือจาก 9 กลุ่มสาขาวิชาข้างต้น
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. หมายถึง มาตรฐานคุณภาพใน 4 มิติ คือ ประสิทธิผล การบริหารและ การจัดการ การเรียนรู้ และการประกันคุณภาพ แบ่งเป็น 7 มาตรฐาน 48 ตัวบ่งชี้ ตามที่ สมศ. กำหนด โดยมาตรฐานที่ 1 - 4 เป็นมาตรฐานด้านผลลัพธ์ ส่วนมาตรฐานที่ 5 - 7 เป็นมาตรฐานด้าน กระบวนการ ในแต่ละมาตรฐานมีจำนวนตัวบ่งชี้ร่วมและตัวบ่งชี้เฉพาะ ตามจุดเน้นปฏิบัติพันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถาบัน
ผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. ให้ทำการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
รายงานประจำปี หมายถึง รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงานในรายปีของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกทั้งมีความสอดคล้องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาได้
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งกระทำโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) หรือ ผู้ประเมินภายนอก ที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
ผู้ประสานภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. ให้ทำการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กรรมการวิชาการ 1 หมายถึง กรรมการร่างหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการประเมินผลวิชาการหรืออยู่ในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการต่างๆ กรรมการประชุมวิชาการที่มีลักษณะจัดเป็นประจำระดับชาติ/นานาชาติ กรรมการประจำหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นต้น
กรรมการวิชาชีพ 1 หมายถึง การเป็นกรรมการของสมาคมวิชาชีพต่างๆ ที่ปรึกษาระดับสูงของประเทศที่ได้รับเลือก หรือได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงาน หรือคณะดำเนินการเพื่อพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาติหรือนานาชาติ
กระบวบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 หมายถึง การจัดการศึกษาที่ยึดหลักผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการ ศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ดังนี้
1) การเรียนรู้จากกรณีเกิดปัญหา (Problem-based Learning :PBL)
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนรู้ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผูเรียนคิดและดำเนินการเรียนรู้ กำหนดวัตถุประสงค์ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้คำแนะนำ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหามากกว่าการจำเนื้อหาข้อเท็จจริง เป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่มและพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งวิธีการนี้จะทำได้ดีในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เพราะผู้เรียนมีระดับความสามารถทาง การคิดและการดำเนินการด้วยตนเองได้ดี
เงื่อนไขที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ความรู้เดิมของผู้เรียน ทำให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลใหม่ได้ การจัดสถานการณ์ที่เหมือนจริง ส่งเสริมการแสดงออกและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้โอกาสผู้เรียนได้ไตร่ตรองข้อมูลอย่างลึกซึ้ง ทำให้ผู้เรียนตอบคำถาม จดบันทึก สอนเพื่อน สรุปวิพากษ์วิจารณ์สมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ได้ดี
2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (individual study)
เนื่องจากการเรียนรู้แต่ละบุคลมีความสามารถการเรียนรู้ และความสนใจการเรียนที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีเทคนิคหลายวิธี เพื่อช่วยให้การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่สามารถตอบสนอง ผู้เรียนแต่ละคนที่แตกต่างกันได้ด้วย อาทิ
2.1 เทคนิคการใช้ Concept Mapping ที่มีหลักการใช้ตรวจสอบความคิดของผู้เรียนว่าคิดอะไร เข้าใจสิ่งที่เรียนอย่างไรแล้วแสดงออกมาเป็นกราฟฟิก
2.2 เทคนิค Learning Contracts คือ สัญญาที่ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันกำหนดเพื่อใช้เป็นหลักยึดในการเรียนว่าเรียนอะไร อย่างไร เวลาใด ใช้เกณฑ์อะไรประเมิน
2.3 เทคนิค Know – Want-learned ใช้เชื่อมโยงความรู้เดิม เทคนิคการรายงานหน้าชั้นที่ให้ผู้เรียน ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมานำเสนอหน้าชั้นซึ่งอาจมีกิจกรรมทดสอบผู้ฟังด้วย
2.4 เทคนิคกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นการเรียนที่ทำให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันเพื่อแก้ปัญหาให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
การเรียนรู้แบบนี้มีความเชื่อพื้นฐานว่า “ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้โดยการอาศัยประสบการณ์แห่งชีวิต ที่ได้รับเพื่อค้นหาความจริง” โดยมีรากฐานจากทฤษฏีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาที่หลากหลายซึ่งนักทฤษฏีสรรคนิยมได้ประยุกต์ทฤษฏีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาดังกล่าวในรูปแบบและมุมมองใหม่ ซึ่งแบ่งออก เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
3.1 กลุ่มที่เน้นกระบวนการรู้คิดในตัวบุคคล (radical constructivism or personal constructivism or cognitive oriented constructivist theories) เป็นกลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นรายบุคคล โดยมีความเชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนรู้วิธีเรียนและรู้วิธีคิด เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
3.2 กลุ่มที่เน้นกระบวนการเรียนรูโดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social constructivism or socially oriented constructivist theories) เป็นกลุ่มที่เน้นว่า เรียนรู้ คือ ผลผลิตทางสังคม โดยมีข้อตกลงเบื้องต้น สองประการ
3.2.1 ความรู้ต้องสัมพันธ์กับชุมชน
3.2.2 ปัจจัยทางวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการเรียนรู้ ดังนั้น ครูจึงมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
4) การเรียนรู้จากการสอนแบบ เอส ไอ พี
การสอนแบบ เอส ไอ พี เป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นเพื่อฝึกทักษะทางการสอนให้กับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถเกี่ยวกับทักษะการสอน โดย ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมีผลทางตรง คือ การมีทักษะการสอน การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะทางการสอนและผลทางอ้อม คือการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ความร่วมมือในการเรียนรู้ และความพึงพอใจในการเรียนรู้
วิธีการที่ใช้ในการสอน คือ การทดสอบฝึกปฏิบัติจริงอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง และเป็นระบบเป็นการสอนแบบจุลภาค มีที่ให้ผู้เรียนทุกคนมีบทบาทในกาฝึกทดลองตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการฝึก ขั้นตอนการสอน คือ ขั้นความรู้ความเข้าใจ ขั้นสำรวจ วิเคราะห์และออกแบบฝึกทักษะ ขั้นฝึกทักษะ ขั้นประเมินผล โครงสร้างทางสังคมของรูปแบบการสอนอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ ในขณะที่ผู้เรียนฝึกทักษะการสอนนั้น ผู้สอนต้อง ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ห้องสื่อ เอกสารหลักสูตร และการสอน และเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)
การเรียนรู้แบบนี้เป็นการให้ผู้เรียนศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การจัดการเรียนแบบสืบค้น (Inquiry Instruction) การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning ) การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ( Experiential Learning) ซึ่งการเรียนการสอนแบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนี้ ใช้ในกรเรียนรู้ทั้งที่เป็นรายบุคคล และกระบวนการกลุ่ม
6) การเรียนรู้จากการทำงาน ( work - based Learning )
การเรียนรู้แบบนี้เป็นเป็นการจัดการเรียนรู้จากการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยสถาบันการศึกษามักร่วมมือกับแหล่งงานในชุมชน รับผิดชอบจัดการเรียน การสอนร่วมกัน ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดเนื้อหากิจกรรม และวิธีประเมิน
7) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ( Research - based Learning )
การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยถือได้ว่าเป็นหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเป็นการเรียนรู้ที่แสวงหาความรู้ ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยตรง เป็นการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้ และเป็นการทดสอบความสามารถทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอนอาจบ่งออกเป็น 4 ลักษณะใหญ่ๆได้แก่ การสอนโดยใช้วิธีวิจัยเป็นวิธีการสอนโดยผู้เรียนร่วมกันทำโครงการวิจัยกับอาจารย์ หรือเป็นผู้ช่วยโครงการวิจัยของอาจารย์ การสอนโดยผู้เรียนศึกษางานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยชั้นนำในศาสตร์ที่ศึกษา และการสอน โดยใช้ผลวิจัยประกอบการสอน
8) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา ( Crystal – based Learning )
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ความรู้ความคิดด้วยตนเองด้วยการรวบรวม ทำความเข้าใจ สรุป วิเคราะห์ และสังเคราะห์จากการศึกษาด้วยตนเอง เหมาะสำหรับบัณฑิตศึกษา เพราะผู้เรียนเป็นผู้ใหญ่ มีประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์ที่ศึกษามาในระดับหนึ่งแล้ว
วิธีการเรียนรู้เริ่มจากความเข้าใจกับผู้เรียนให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเรียนตามแนวนี้
จากนั้นก็ทำความเข้าใจในเนื้อหาและประเด็นหลักๆ ของรายวิชามอบหมายให้ผู้เรียนไปวิเคราะห์เอกสาร แนวคิดตามประเด็นที่กำหนด แล้วให้ผู้เรียนพัฒนาแนวคิดในประเด็นต่างๆ แยกที่ละประเด็น โดยให้ผู้เรียน เขียนประเด็นเหล่านั้นเป็นผลงานในลักษณะเป็นแนวคิดของตนเองที่ผ่านการกลั่นกรอง วิเคราะห์เจาะลึก จนตกผลึกทางความคิดเป็นของตนเองจากนั้นจึงนำเสนอให้กลุ่มเพื่อนได้ช่วยวิเคราะห์ วิจารณ์อีกครั้ง
การให้บริการวิชาการ หมายถึงการที่สถาบันศึกษาและสถาบันที่อยู่ในสถานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทำหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการหรือ การพัฒนาความรู้ ตลอดความเข็มแข็งของชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการ ที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการแบบให้เปล่า
โครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาเละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการวิชาการที่สถาบันจัดขึ้น หรือดำเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ ชุมชนในด้านต่างๆ และทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในด้านเกษตร ฯลฯ
ลักษณะการให้บริการวิชาการ มีดังนี้
1) บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม
2) การบริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทางการศึกษา
3) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน
4) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า
5) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง
6) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) บริการศึกษา วิจัย สำรวจ การวางแผน การจัดการ
8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
9) บริการอื่นๆ ทั้งนี้ไม่นับรวมการเป็นวิทยากรที่ไม่ได้อยู่ในแผนของสถาบัน
โครงการ/ กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง
1. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทยกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางวัฒนธรรมซึ่งจะนำไปสู่การเกิดความเข้าใจ และภาคภูมิใจในวิถีชีวิต คือ อาหารพื้นเมือง ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบ้านเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มตลอดจนเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน บ้านเรือน หรือเครื่องตกแต่งอาคารสถานที่ โดยเน้นวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น อาจเป็นกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เช่น การจัดงานหรือนิทรรศการ ทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม กิจกรรมประกวดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนะธรรมหรือ วิถีชีวิต เข่น การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทำอาหารไทยเป็นต้นหรือกิจกรรมที่หน่วยงานสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่นๆ เช่น การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบ้าน ในงานสัมมนาในระดับต่างๆ หรือการรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาแต่งกายพื้นบ้าน การนำผ้าพื้นบ้านมาตัดเป็นเสื้อ 5 ส หรือแบบประจำหน่วยงานเป็นต้น ตลอดจนการสนับสนุนให้มีกลุ่มหรือชุมรมผู้สนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ขึ้นหน่วยงาน เช่น กลุ่มดนตรี กลุ่มวรรณกรรมเป็นต้น
2. โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลต่างๆที่สืบทอดจากบรรพบุรุษของชุมชนท้องถิ่นภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงศรัทธาความเชื่อและค่านิยม เพื่อให้สามารถนำมาปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย
ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันทำบุญเดือนสิบ การทำบุญวันว่าง เป็นต้น
3. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให้นับได้ ทุกศาสนาที่มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขในปัจเจกบุคคล และสังคมโลก
ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่กิจกรรมการสวดมนต์และการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น งานหล่อเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า วันคริสต์มาส วันฮารีรายอ การส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เช่นห้องละหมาด ห้องฝึกสมาธิ เป็นต้น
4. โครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือ ความดีงามและคุณธรรมจริยธรรม ในยุคปัจจุบันซึ่งต้องคำนึงถึงบริบทแลละเงื่อนไขต่างๆที่เรื่องนั้นตั้งอยู่ในยุคปัจจุบัน ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้ทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของคนไทย หรือประเพณีไทย หรือเกี่ยวข้องกับสถาบันทางศาสนาซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสร้างสรรค์ ให้เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แล้วยังช่วยสร้างกิจกรรมเพื่อการดึงดูดให้เยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมค่ายพุทธธรรมจริยธรรม ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การเข้าค่าย/ กิจกรรมพัฒนาจิต เป็นต้น ซึ่งอาจจัดสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆเช่น นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เป็นต้น
5. โครงการ/กิจกรรม แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่นดนตรีไทยพื้นบ้านศิลปะการแสดงของไทยและพื้นบ้าน ประดิษฐ์ศิลป์ไทยพื้นบ้าน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ อาจเป็นโครงการ/ กิจกรรม ทั้งในส่วนที่จัดขึ้นเองโดยตรงหรือการให้บริการการแสดงแก่หน่วยงานต่างๆหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ เช่น ตระกร้อไทย สะบ้า หมากขุม เป็นต้น หรือการนำกลุ่ม นักศึกษา/บุคลากร ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว ที่หน่วยงานจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรมขึ้นเป็นต้น
6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเป็นการแสดงถึงความเข้าใจวัฒนธรรม ของชาติอื่น ซึ่งมีความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดั้งนั้นการจัดให้นักศึกษาเยาวชน ประชาชน มีประสบการณ์และการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆนั้น มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่อย่างมีความเข้าใจที่มีความชัดเจนต่อวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆอันเป็นวัฒนธรรมโดยรวมของโลก
ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของต่างประเทศต่างๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐ์ศิลป์ งานหัตถกรรม ศิลปกรรมต่างๆ ที่อาจจะสื่อมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร์ภาพถ่าย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมต่างๆซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือ การให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆหรือการเข้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงดนตรีสากล และดนตรี ประจำชนชาติต่างๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากลการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมประเภทต่างๆ เช่น นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เป็นต้น
งานวิจัย หมายถึงกระบวนการค้นหาคำตอบของปัญหาหรือเสาะแสวงหาความรูใหม่ตลอดจนถึง การประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษาค้นคว้า ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) ที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จำนวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
ระบบทวิภาค - สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิจต่อปี
การศึกษาพิเศษ ( 18 หน่วยกิจต่อภาคเรียน )
- สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาค
ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
( 12 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปรกติ)
ระบบทวิภาค - สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 39หน่วยกิจต่อปี
การศึกษาพิเศษ ( 13 หน่วยกิจต่อภาคเรียน )
- สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาค
ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 27 หน่วยกิต ต่อปีการศึกษา
( 9 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปรกติ)

ขั้นตอนการคำนวณค่า FTES มีดังนี้
1) คำนวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา ( Student Credit Hours : SCH ) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจำนวนหน่วยกิตแต่ละวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเสร็จแล้ว (หมดกำหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้
SCH = n I ci
เมื่อ n i = จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา i
C I = จำนวนหน่วยกิตของรายวิชา i
2) คำนวณค่า FTES โดยใช้สูตรคำนวณดังนี้

FTES = SCH
จำนวนหน่วยกิจต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดย สถาบันได้มีการคำนวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นพิเศษ
นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดย สถาบันมิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และหรือการได้มีการจ่ายค่าตอบแทน ให้กับการสอนของอาจารย์เป็นพิเศษ
นักวิจัย หมายถึง ข้าราชการที่เป็นเจ้าหน้าที่วิจัยและนักวิจัย หรือเป็นพนักงานบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 9 เดือน โดยมีภาระหน้าที่ในการวิจัย ในกรณีนักวิจัยมีระยะเวลา 6 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน
รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณของหน่วยงาน เช่น หน่วยงานของภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือเป็นองค์กรที่มีหน้าที่หนเกี่ยวข้องกับประเภทของรางวัลที่มอบที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและหรือนานาชาติ
วารสารสากลระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล หมายถึง วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลวารสารที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เช่น ฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ฐานข้อมูล Ei Compendex ฐานข้อมูล INSPEC ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล PUBMED ฐานข้อมูล AGRICOLA (AGRICultural Online Access) ฐานข้อมูล ERIC (Education Database)
หรือฐานข้อมูล PUUBSCIENCE เป็นต้น
ตัวอย่างแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลมาตรฐานสากล
1) ISI = http://portal.isiknowledge.com
2) MathSciNet = http://WWW.ams.org/mathscinet
3) ScienceDirect = http://WWW. Sciencedirect.com/
4) Agricola = http:// Agricola.nal.usda.gov/
5) Biosis = http://WWW. Biosis.org/
6) Scopus = http://WWW.info.scopus.com/
7) Palmed = http://WWW. Pcopus.gov/
8) Academic Search Premium = http://WWW.ebsco.com/home/(select ebscohost and then academic search premium)
9) Infotrieve = http://WWW. Infotrieve.com
10) Wilsom = http://WWW.nova.edu/library/dily/lessons/wilsonweb/

วารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล หมายถึง วารสารที่คณะบรรณาธิการต้อง เป็นชาวต่างประเทศ อย่างน้อย 1 คน และวารสารต้องมีบทความวิจัยจากต่างประเทศลงตีพิมพ์ด้วย
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารที่ตีพิมพ์บทความจากนักวิชาการกลุ่มต่างๆ และคณะบรรณาธิการจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะต้องมาจากสถาบันอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
หลักธรรมาธิบาล มาจากคำว่า ธรรมะ + อภิบาล หมายความว่าหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง และสังคมที่ดี ( Good Governance ) ประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับ ทั้งผู้ออกกฎและผู้ปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตาม
2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใช้อำนาจ
3. หลักความโปร่งใส่ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข่าวสารได้สะดวก เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่บิดเบือน หรือปิดบังบางส่วน
4. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราทำทั้งร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาและรับผิดชอบ
5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วยังจะต้อง สร้างกระบวนการให้หน่วยงานต่างๆมาตรวจสอบได้ว่าการทำงานของเราโปร่งใส่จริง
6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มเงิน คุ้มเวลา คุ้มแรงงาน
องค์การนักศึกษา หมายถึงองค์การ/หรือสภาและ/หรือสโมสรและ/หรือชมรมของนักศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบภายใต้การดูแลของสถาบันเพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร
อาจารย์ประจำ1 หมายถึง อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษาที่มีระยะเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 9 เดือนในกรณีที่อาจารย์มีระยะเวลาทำงาน 6 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน รวบรวมสิ้นสุดปีการศึกษา

ดูเพิ่มเติม “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษา (ฉบับปรับปรุง: ธันวาคม 2549)”
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).หรือhttp : // www.onesqa.or.th
ดูเพิ่มเติม “ระเบียบสำนักนานกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และ http://leadership.com.50g.com/ggovern.html