Autolinkex.com แลก 10,000 ลิ้งค์ในคลิ๊กเดียว
ระบบแลกลิ้งค์อัตโนมัติ เพื่อนักโปรโมทเว็บแนวใหม่


เอกสาร : แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (10/06/2554)
LINE it!

พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต ธุรการ ภารโรงอัตราจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูวิทย์อัตราจ้าง เมื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน โดยกรอกข้อความตามแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 2 ฉบับ และสำเนาสัญญาจ้าง ไปยังกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยเร็ว (กาญจนา)Autolinkex.com แลก 10,000 ลิ้งค์ในคลิ๊กเดียว
ระบบแลกลิ้งค์อัตโนมัติ เพื่อนักโปรโมทเว็บแนวใหม่