เอกสาร : 3 ห่วง 2 เงื่อนไข (02/07/2554)
LINE it!

การวางแผนการสอนที่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด
ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการของครูฝ่ายวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และวางแผนการสอนโดยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง(3 ห่วง 2 เงื่อนไข) สู่การจัดการเรียนรู้ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1 ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งพอสรุปเป็นหลักคิดในการนำเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระ เริ่มตั้งแต่วิธีการเตรียมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จะต้องบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้น ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง ได้ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร และประเมินผลลัพธ์ (KPA) คุณลักษณะที่เกิดกับผู้เรียน นักเรียนอยู่อย่างพอเพียงหรือไม่อย่างไร
"ครูจะใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรในการจัดการเรียนการสอน"
พอประมาณ ใช้เวลาอย่างเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน เหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ และศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่ออย่างเหมาะสม งบประมาณและบริบทเหมาะสม
มีเหตุมีผล วัตถุประสงค์และเหตุผลในการจัดการเรียนรู้ตรงตามคุณภาพผู้เรียน ก่อให้เกิดลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีเหตุมีผล มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน
ภูมิคุ้มกัน มีแผนการจัดการเรียนรู้ ครูมีทักษะในกระบวนการแก้ปัญหา มีแผนสำรองสำหรับรองรับเหตุฉุกเฉิน
ความรู้ ครูต้องมีความรู้เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร รู้เรื่องรูปแบบ/กระบวนการวัดผล ประเมินผล มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
คุณธรรม ครูต้องมีความรับผิดชอบ ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้มาแนะนำนักเรียน
"นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง"
พอประมาณ ได้รู้ศักยภาพตนเอง สถานภาพตนเอง (พ่อแม่ ครอบครัวมีฐานนะอย่างไร ชุมชน ประเทศ เป็นอย่างไร)
มีเหตุมีผล นำความรู้จากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันตามสถานการณ์และอย่างมีเหตุมีผล
ภูมิคุ้มกัน รอบคอบในการดำเนินชีวิต ใช้ศักยภาพตนเองได้เต็มที่ รู้ภาวะเสี่ยงและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ความรู้ ได้ความรู้ 8 กลุ่มสาระวิชา รู้ ตระหนักและประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
คุณธรรม เกิดได้มากมาย
"ประเมินผลลัพธ์ (KPA) คุณลักษณะที่เกิดกับผู้เรียน"
โดยเชื่อมโยงกับ 4 มิติ คือ วัตถุ (เศรษฐกิจ) สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ความรู้
วัตถุ รู้หลักการใช้เงินและสิ่งของอย่างคุ้มค่า
สังคม รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข
สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
วัฒนธรรม รู้จักท้องถิ่น
ทักษะ
วัตถุ ใช้วัตถุอย่างคุ้มค่า
สังคม มีทักษะการทำงานเป็นทีม ปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข
สิ่งแวดล้อม ดูแลสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น
ค่านิยม
วัตถุ ประหยัดและออม
สังคม สามัคคี แบ่งปัน จิตอาสาและจิตสาธารณะ
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม รักความเป็นไทย และเข้าใจความเป็นสากล
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สะท้อนจากความคิดเห็นที่ได้จากการอบรม แล้วนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของสถานศึกษาเชื่อว่าเมื่อคุณครูเข้าใจ 3 ห่วง 2 เงื่อนไขแล้ว ก็สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 8 กลุ่มสาระได้ไม่ยากนัก จะเกิดประโยชน์มหาศาลต่อตัวคุณครูเองและนักเรียนที่เป็นผลลัพธ์ของความสำเร็จ