ผู้ดูแลเว็บไซต์

นายภูวเนศวร์ บุญทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เลขที่คำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ : 30/2551
Email : [email protected]
การศึกษา : ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.นเรศวร
ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน : ๒๕๔๗-ปัจจุบัน รร.สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก