ผู้ดูแลเว็บไซต์

นางสุชาดา บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู
เลขที่คำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ : -/2553
Email : [email protected]
การศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษา วิชาเอกภาษาไทย
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ประวัติการทำงาน : 2548 ครูรายชั่วโมง สอนระดับชั้นป. 1 ถึง ม. 3
2549 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สอนระดับชั้นป. 1 ถึง ม. 3
2552 ตำแหน่ง ครู คศ.1 สอนระดับชั้นป. 1 ถึง ม. 3
2553 ตำแหน่ง ครู คศ.1 สอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา