ผู้ดูแลเว็บไซต์

ดร.ณรงค์ ศิริเมือง
ตำแหน่ง : ประธานชมรมพัฒนามาตรฐานและความก้าวหน้าวิชาชีพครู
เลขที่คำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ : 1/2554
Email : [email protected]
การศึกษา : ปริญญาตรี อุตสากรรมศิลป์ มรภ.พระนคร
ปริญญาโท บริหารการศึกษา ม.รามคำแหง
ปริญญาเอก การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ มรภ.นครสวรรค์
ประวัติการทำงาน : 2550 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะตือสิงห์