ผู้ดูแลเว็บไซต์

คุณครูสมพร ทับสิงคลา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
เลขที่คำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ : 1/2555
Email : [email protected]
การศึกษา : ปริญญาตรี เอกประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
มัธยมศึกษา โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล
ประวัติการทำงาน : ปัจจุบัน โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์