ผู้ดูแลเว็บไซต์

นายสุภัทรชัย กระสินหอม
ตำแหน่ง : ครู
เลขที่คำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ : 20140826
Email : [email protected],[email protected],[email protected]
การศึกษา : ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์), ศศ.ม. (ดนตรี), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ประวัติการทำงาน :