ผู้ดูแลเว็บไซต์

กาญจนา พร้อมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
เลขที่คำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ : 7/2552
Email : [email protected]
การศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต
ประวัติการทำงาน :