|| โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ||
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1  6ซ. -ถ. สุรินทร์-ศีขรภูมิต. รามอ. เมืองจ. สุรินทร์32000  [ สุรินทร์ เขต 1]
    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน 26 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 11/09/2555 09:04:15
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) , โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ , บ้านเนินสูง ,ข้อมูลหน่วยงาน 
ประวัติหน่วยงาน : โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2531 เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เดิมชื่อว่า โรงเรียนรามวิทยา ต่อมารัฐบาลได้จัดพิธีรัชมังคลาภิเษก เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช รัชกาลปัจจุบัน ทรงครองราชย์ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน กรมสามัญศึกษาจึงได้ให้โรงเรียนที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 ต่อคำท้ายชื่อโรงเรียนว่า "รัชมังคลาภิเษก" ตั้งแต่บัดนั้นและในปี พ.ศ. 2539 ได้รับพระบมราชานุญาตจากสำนักพระราชวังให้โรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติของกรมสามัญศึกษาที่มีคำต่อท้ายว่า "รัชมังคลาภิเษก" ให้ใช้นามพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนทุกโรงเรียนจำนวน 31 โรงเรียนทั่วประเทศ

วิสัยทัศน์ : เป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ : รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม
นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

พันธกิจ : จัดการศึกขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนเฉลิมเกียรติรัชมังคลาภิเษกและโรงเรียนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

เป้าประสงค์ : 1. นักเรียนมีความรู้ วิเคราะห์ ตระหนักและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถี่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูและบุคคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การบริหารจัดการด้านการเงิน งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

อักษรย่อ : รว.รษ.

ปรัชญา : ปัญญา โลกสมิ ปัชโชโต
ปัญญา คือ แสงสว่างแห่งโลก