|| โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ||
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 6 ซ.- ถ.สุรินทร์-ศีขรภูมิ ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000   [สุรินทร์ เขต 1]
หน้าหลัก
     เกี่ยวกับเรา | ผู้บริหาร | บุคลากร | ข่าวและกิจกรรม | ศิษย์เก่า | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา | ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :             
เว็บไซต์สำเร็จรูป [2549]  สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป              
ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1 ปี 7 เดือน 14 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 11/09/2555 09:04:15
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : ศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ , โรงเรียนบ้านแม่รัง, โรงเรียนวัดหลวงวิทยา,


ข้อมูลหน่วยงาน 
ประวัติหน่วยงาน : โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2531 เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เดิมชื่อว่า โรงเรียนรามวิทยา ต่อมารัฐบาลได้จัดพิธีรัชมังคลาภิเษก เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช รัชกาลปัจจุบัน ทรงครองราชย์ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน กรมสามัญศึกษาจึงได้ให้โรงเรียนที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 ต่อคำท้ายชื่อโรงเรียนว่า "รัชมังคลาภิเษก" ตั้งแต่บัดนั้นและในปี พ.ศ. 2539 ได้รับพระบมราชานุญาตจากสำนักพระราชวังให้โรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติของกรมสามัญศึกษาที่มีคำต่อท้ายว่า "รัชมังคลาภิเษก" ให้ใช้นามพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนทุกโรงเรียนจำนวน 31 โรงเรียนทั่วประเทศ

วิสัยทัศน์ : เป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ : รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม
นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

พันธกิจ : จัดการศึกขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนเฉลิมเกียรติรัชมังคลาภิเษกและโรงเรียนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

เป้าประสงค์ : 1. นักเรียนมีความรู้ วิเคราะห์ ตระหนักและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถี่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูและบุคคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การบริหารจัดการด้านการเงิน งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

อักษรย่อ : รว.รษ.

ปรัชญา : ปัญญา โลกสมิ ปัชโชโต
ปัญญา คือ แสงสว่างแห่งโลก