โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
บ้านเด่นศาลา   - ซ. - ถ. เชียงราย-เชียงใหม่ ต. สันสลี อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย  57170   [ เชียงราย เขต 2 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


ข้อมูลหน่วยงาน 
ประวัติ : โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สังดักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่ตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2464 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ตั้งขึ้นครั้งแรกในหมู่บ้านสันสลี เรียกว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลสันสลี" เด็กทุกคนในตำบลสันสลี ถูกส่งเข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ ต่อมา พ.ศ.2483 ได้ย้ายจากที่เดิมมาตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลสันสลี โดยรับ นักเรียน หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลสันสลี และนักเรียน หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงมาเรียนในปีนี้ได้มีการสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ต่อมาในปี พ.ศ.2485 ทางราชการได้รวมเอา ตำบลเวียง และตำบลสันสลีเข้าเป็นตำบลเดียวกัน และตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลเวียง 4 (บ้านหัวเวียง)" ต่อมาได้มาเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนบ้านเด่นศาลา" เกณฑ์เด็กหมู่ที่ 1 ตำบลเวียง หมู่ที่ 3,4 ตำบลสันสลีเข้าเรียน ต่อมาได้แบ่งเขตหมู่ที่ 1 ตำบลเวียง ออกเป็น 2 ส่วน ตั้งแต่เขตน้ำห้วยเวียง วัดศรีคำเวียง ถึงสี่แยกโกไก่ (สี่แยกโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม) ไปเข้าโรงเรียนบ้านในเวียง จากสี่แยกโกไก่ ถึงโรงเรียนบ้านเด่นศาลา ไปเข้าเรียนบ้านเด่นศาลา ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2542 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนอนุบาลสันสลี(เด่นศาลา)" และต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 จึงได้กดลับมาใช้ชื่อ "โรงเรียนบ้านเด่นศาลา" จนถึงปัจจุบันมีผู้บริหารโรงเรียนตำแหน่งครูใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 9 คน

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนบ้านเด่นศาลา จะจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร โดยเน้นกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย และการประหยัด ใฝ่เรียนใฝ่รู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นไทย และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนรู้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


คำขวัญ : "เป็นคนดี มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษา พัฒนาความคิด ฝึกจิตคุณธรรม"

พันธกิจ : 1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในวิชาทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตราฐานของหลักสูตร
2.จัดหากิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการและการบูรณาการอย่างหลากหลาย
3.จัดหาและใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
4.ส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะนิสัย ด้านการประหยัด
5.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และภูมิใจในท้องถิ่น
7.ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนากิจกรรมการเรียวนรู้ของโรงเรียน
8.ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเองเพื่อสู่ครูมืออาชีพ

เป้าประสงค์ : 1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 70 และภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์ 60%
2.ครูทุกคนจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและทักษะกระบวนการ
4.โรงเรียนมีห้องกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ
5.ผู้เรียนทุกคน มีความรู้ความสามารถด้ารสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้
6.นักเรียนทุกคนเกิดการพัฒนา และมีคุณลักษณะนิสัย ในการประหยัด ความมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ
7.โรงเรียนและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์
8.นักเรียนทุกคนเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
9.โรงเรียนได้รับการพัฒนา "เป็นโรงเรียนคุณภาพ" ครูทุกคน "ครูมืออาชีพ"


อักษรย่อ : ดศล.

ปรัชญา : ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ