โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
29/3  ถ.เทศบาล 2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110   [อุบลราชธานี เขต 3]
หน้าหลัก
     เกี่ยวกับเรา | ผู้บริหาร | บุคลากร | ข่าวและกิจกรรม | ศิษย์เก่า | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา | ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :             
เว็บไซต์สำเร็จรูป [2549]  สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป              
ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน 18 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 16/07/2555 10:58:29
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : ศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ , โรงเรียนบ้านแม่รัง, โรงเรียนวัดหลวงวิทยา,


ข้อมูลหน่วยงาน 
ประวัติหน่วยงาน : โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งในปีการศึกษา 2506 ในสมัยที่ นายประพิน สังพงษ์ ดำรง ตำแหน่งนายอำเภอพิบูลมังสาหารและนายวิจิตร อาจารยางกูร ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอ เริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2506 มีจำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น 49 คน เป็นนักเรียนชาย 24 คน หญิง 25 คน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้นสายสามัญประจำอำเภอ เป็นความคิดเริ่มของคณะกรรมการการศึกษาพิบูลมังสาหาร มีนายววิเชียร วรรณพงศ์ นายเพียร เชื้อโชติ นายบัญฑิต บุญเรือง นายพยม โทนุสิน นายลี สุโภภาค นายพีระ สมสะอาด จ.ส.ต.ทอง ตราชู รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีความประสงค์จะส่งบุตรหลานของตนเข้าศึกษาต่อ และข้าราชการครูของอำเภอพิบูลมังสาหารช่วยกันสละเงินเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โดยผู้ที่จะส่งเด็กเข้าเรียนสละเงินคนละ 600 บาท รวมเป็นเงินก่อสร้าง 90,000 บาท ทั้งนี้ไม่ได้รับเงินสมทบจากทางราชการเลย เริ่มเปิดใช้เรียนเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2506 ( และถือว่าเป็นวันสถาปันนาโรงเรียนทุกปี ) เดิมโรงเรียนนี้มีชื่อว่า " โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ " ในปี พ.ศ. 2507 นายเชื้อ สาริมาน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า " โรงเรียนพิบูลราษฏ์รังสรรค์ " ต่อมาในปี 2511 กรมสามัญ ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ให้ชื่ออำเภอเป็นชื่อโรงเรียน ดังนั้น จึงได้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า " โรงเรียนพิบูลมังสาหาร " บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนมีเนื้อที่ 54ไร่ ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ และอีกแปลงหนึ่งอยู่ที่โคกหนองโจด ตำบลโพธิ์ไทร มีเนื้อที่ 56 ไร่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้โรงเรียน ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา

- พ.ศ.2512 โรงเรียนเข้าโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมแบบประสมแบบที่ 2 ( คมส.2 ) รุ่นที่ 5
- พ.ศ. 2514 โรงเรียนเข้าโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ( คมช. ) รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2514
- พ.ศ. 2520 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


วิสัยทัศน์ : โรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นสถาบันตัวอย่าง เป็นศูนย์กลางทางวิชาการมุ่งผลิตนักรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้ชีวิต มีจิตสาธารณะ มีพลานามัยดี รักและเชิดชูภูมิปัญญาไทย รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข


คำขวัญ : " ความรู้ดี มีจรรยา พลานามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลสังคม "

พันธกิจ : พันธกิจ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
+ จัดและบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
+ จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด
+ ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม
+ พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
+ พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
+ สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการผลิต การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ
+ อนุรักษ์และพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
+ สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
+ ส่งเสริมให้รักการออกกำลังกายและรู้จักดูแลรักษาสุขภาพตนเอง

เป้าประสงค์ : # นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ
# นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม เป็นที่ยอมรับและต้องการของสังคม
# โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
# ชุมชนและท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


อักษรย่อ : พ.ม.

มาร์ชหน่วยงาน : พิบูลมังสาหารลั่นลือชื่อกระเดื่อง เป็นนามเมืองแก่งงามตระการสดใส
แดนอุดมสมชื่อระบือไกล ทั่วทุกเขตเทศไทยได้รู้นาม
การศึกษาการเรียนพากเพียรมั่น การกีฬาครบครันช่วยเกื้อหนุน
สถาบันงามสง่าน่าเทอดทูน พลีวิชาเพิ่มพูนแด่ผองเรา
เหล่าน้องพี่เทาแดง ขอร่วมแรงร่วมสมัครรักผูกพัน
เราน้องพี่ร่วมกัน ช่วยสร้างสรรค์ให้กระเดื่องลือชา
แม้ชีวิตยอมพลีวจียึดมั่น กายและใจมิหวั่นยอมท้อทอย
ขอเทอดเกียรติสถาบันอันเลิศลอย ให้อยู่สูงสุดสอยชั่วนิรันดร์

ปรัชญา : " อตฺตานํ ทมยนฺติ สฺพฺพตา "