โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
29/3   ถ. เทศบาล 2 ต. พิบูล อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี  34110   [ อุบลราชธานี เขต 3 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


ข้อมูลหน่วยงาน 
ประวัติ : โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งในปีการศึกษา 2506 ในสมัยที่ นายประพิน สังพงษ์ ดำรง ตำแหน่งนายอำเภอพิบูลมังสาหารและนายวิจิตร อาจารยางกูร ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอ เริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2506 มีจำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น 49 คน เป็นนักเรียนชาย 24 คน หญิง 25 คน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้นสายสามัญประจำอำเภอ เป็นความคิดเริ่มของคณะกรรมการการศึกษาพิบูลมังสาหาร มีนายววิเชียร วรรณพงศ์ นายเพียร เชื้อโชติ นายบัญฑิต บุญเรือง นายพยม โทนุสิน นายลี สุโภภาค นายพีระ สมสะอาด จ.ส.ต.ทอง ตราชู รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีความประสงค์จะส่งบุตรหลานของตนเข้าศึกษาต่อ และข้าราชการครูของอำเภอพิบูลมังสาหารช่วยกันสละเงินเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โดยผู้ที่จะส่งเด็กเข้าเรียนสละเงินคนละ 600 บาท รวมเป็นเงินก่อสร้าง 90,000 บาท ทั้งนี้ไม่ได้รับเงินสมทบจากทางราชการเลย เริ่มเปิดใช้เรียนเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2506 ( และถือว่าเป็นวันสถาปันนาโรงเรียนทุกปี ) เดิมโรงเรียนนี้มีชื่อว่า " โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ " ในปี พ.ศ. 2507 นายเชื้อ สาริมาน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า " โรงเรียนพิบูลราษฏ์รังสรรค์ " ต่อมาในปี 2511 กรมสามัญ ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ให้ชื่ออำเภอเป็นชื่อโรงเรียน ดังนั้น จึงได้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า " โรงเรียนพิบูลมังสาหาร " บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนมีเนื้อที่ 54ไร่ ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ และอีกแปลงหนึ่งอยู่ที่โคกหนองโจด ตำบลโพธิ์ไทร มีเนื้อที่ 56 ไร่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้โรงเรียน ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา

- พ.ศ.2512 โรงเรียนเข้าโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมแบบประสมแบบที่ 2 ( คมส.2 ) รุ่นที่ 5
- พ.ศ. 2514 โรงเรียนเข้าโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ( คมช. ) รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2514
- พ.ศ. 2520 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


วิสัยทัศน์ :
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล


คำขวัญ :
" ความรู้ดี มีจรรยา พลานามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลสังคม "


พันธกิจ :
พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย
2. ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการผลิต การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมีศักยภาพในการแข่งขัน
6. ส่งเสริมการออกกำลังกายและรู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นครูมืออาชีพ
8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการเรียนรู้
9. จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการก้าวไกลเป้าประสงค์ :
เป้าประสงค์ (Goal)

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. มีสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทันสมัยและเพียงพอ
3. มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
4. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต แข็งแรง สมบูรณ์ มีสุนทรียภาพทางศิลปะและดนตรี
5. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
7. ผู้บริหาร ครู นักเรียนและชุมชน มีคุณภาพตามมาตรฐาน อปท. และ สมศ.อักษรย่อ : พ.ม.

มาร์ชหน่วยงาน : พิบูลมังสาหารลั่นลือชื่อกระเดื่อง เป็นนามเมืองแก่งงามตระการสดใส
แดนอุดมสมชื่อระบือไกล ทั่วทุกเขตเทศไทยได้รู้นาม
การศึกษาการเรียนพากเพียรมั่น การกีฬาครบครันช่วยเกื้อหนุน
สถาบันงามสง่าน่าเทอดทูน พลีวิชาเพิ่มพูนแด่ผองเรา
เหล่าน้องพี่เทาแดง ขอร่วมแรงร่วมสมัครรักผูกพัน
เราน้องพี่ร่วมกัน ช่วยสร้างสรรค์ให้กระเดื่องลือชา
แม้ชีวิตยอมพลีวจียึดมั่น กายและใจมิหวั่นยอมท้อทอย
ขอเทอดเกียรติสถาบันอันเลิศลอย ให้อยู่สูงสุดสอยชั่วนิรันดร์

ปรัชญา : " อตฺตานํ ทมยนฺติ สฺพฺพตา "