โรงเรียนบ้านกูยิ
โรงเรียนบ้านกูยิ 5 ซ.- ถ.- ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180   [นราธิวาส เขต 1]
หน้าหลัก
     เกี่ยวกับเรา | ผู้บริหาร | บุคลากร | ข่าวและกิจกรรม | ศิษย์เก่า | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา | ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :             
เว็บไซต์สำเร็จรูป [2549]  สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป              
ระบบแจ้งเตือนใกล้หมดอายุสมาชิกแบบพิเศษ 
  เว็บไซต์ของท่านใกล้หมดอายุสมาชิกแบบพิเศษ ใน 1 เดือน 12 วัน
  หมดอายุวันที่ 05/06/2557 ติดต่อทีมงาน Thai-school.net
ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 10 เดือน 22 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 05/06/2556 12:55:38
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : ศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ , โรงเรียนบ้านแม่รัง, โรงเรียนวัดหลวงวิทยา,


 ผลงาน: โีครงการปลูกผักสวนครัวลอยฟ้าเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
 ชื่อรายงาน โครงการปลูกฝักสวนครัวลอยฟ้าเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้รายงาน นายดุสิต คงจุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร)
ปีที่รายงาน 2553

บทคัดย่อ

การดำเนินการโครงการปลูกฝักสวนครัวลอยฟ้าเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกูยิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ดำเนินการในปีการศึกษา 2553 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกูยิ จำนวน 18 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน และเพื่อศึกษาผลกระทบจากการดำเนินการโครงการปลูกฝักสวนครัวลอยฟ้าเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน บ้านกูยิ

ผลการพัฒนา

การดำเนินการโครงการปลูกฝักสวนครัวลอยฟ้าเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกูยิ ผู้รายงานขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินการพัฒนาดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โครงการเกษตรสู่อาชีพในชุมชนบนพื้นฐานวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกูยิ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียนต่อการดำเนินการโครงการปลูกฝักสวนครัวลอยฟ้าเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกูยิ อยู่ในระดับมาก3. ผลกระทบต่อการดำเนินการโครงการปลูกฝักสวนครัวลอยฟ้าเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกูยิ เป็นไปในทางบวก ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านอัตราการมาเรียนของนักเรียน และด้านภาวะโภชการของนักเรียน มีการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยเปรียบเทียบจากการบันทึกผลการประเมินในปีการศึกษาก่อนและหลังการดำเนินการโครงการปลูกฝักสวนครัวลอยฟ้าเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกูยิ ปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา 2553


 วันที่ 28/03/2555-11:02:28