ชื่อ-นามสกุล

นายนพรัตน์ ส่วนบุญ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช วิชาเอกบริหารการศึกษา

โทรศัพท์

054-599242

Email

[email protected]

รูปถ่าย