ประวัติ

1.ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ประวัติของโรงเรียน
ประวัติชื่อของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลประจำตำบลป่าแดง 1(วัดป่าแดง)
ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) เดิมอาศัยเรียนในศาลาวัดป่าแดง ต่อมากำนันวงศ์ ทองคำ และเจ้าอาวาสวัดป่าแดง ร่วมกับครูใหญ่คือพระสม สุภาผล พร้อมกับคณะศรัทธา และประชาชนได้ร่วมแรงและกำลังทรัพย์ ปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้นในที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 หลัง แบบ ทรงปั้นหยา 2 ชั้น 6 ห้องเรียนชั้นบนพื้นฝากระดาน 3 ห้องเรียน ชั้นล่าง ถือปูน 3 ห้องเรียน มีมุขอยู่ทางทิศใต้สำหรับเป็นห้องพักครู
สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2461
ต่อมานายจันทร์ อัจจิมา ครูใหญ่ ร่วมกับ กำนันมา ทองคำ และ เจ้าอธิการทา พร้อมด้วยทายก ทายิกา ผู้ใหญ่บ้าน ศรัทธา ประชาชน ได้ทำการสร้างอาคารเรียน ขึ้น 1 หลัง 2 ห้องเรียน พื้นฝากระดาน หลังคามุงสังกะสี สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2504
นายจันทร์ อัจจิมา ครูใหญ่ ได้ของบประมาณจำนวน 120,000 บาทก่อสร้างอาคารเรียนแบบป1 ซ. ขึ้นอีก 1 หลัง 6 ห้องเรียน เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อ 12 ตุลาคม 2512 สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2513
นายสว่างมุ้งทอง ครูใหญ่ ได้ขออนุญาตรื้ออาคารเรียนหลังเก่า ทรงปั้นหยา ซึ่งได้ทำการรื้อเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2519 เพื่อนำวัสดุไปสร้างหอประชุม ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2519
ในปี 2521 ได้รับงบประมาณจำนวน 360,000บาทสร้างอาคารเรียน แบบ พร 002 จำนวน 1 หลัง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2521
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านป่าแดง (วันรัตตวิทยา) ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000 โทรศัพท์ 054-599242 โทรสาร 054-599242
Web site. http://www.thai-school..net/wanarat
เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 รับนักเรียนในเขตบริการ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วิสัยทัศน์

พัฒนาการศึกษา นำพาคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่สู่ประชาคมอาเซี่ยน

คำขวัญ

“ชูคูณธรรม นำสิ่งแวดล้อม พร้อมพลานามัย ก้าวไกลวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สนองต่อภาวะงาน
3.พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริง
4.จัดหาสื่อ เครื่องมือ วัสดุ สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ
5.พัฒนาการเรียนรู้
6.พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
7.พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.จัดสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร
9.โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ปลูกฝังจิตสำนึก ของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนด้านการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุขในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

1. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2.. เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3.เด็กสามารถทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
4. เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น
6. เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง
7. เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
8. เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว
9. ครูมีคุณธรรม มีจริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง
10. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นเด็กเป็นสำคัญ
11. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
12. สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
13. สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
14. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
15. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย
16. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการให้บริการที่ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
17. สถานศึกษามีการสนับสนุนและการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
18. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
19. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคนแพร่
20. สถานศึกษาจัดให้มีสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
21. สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อักษรย่อ

ป.ด.

เพลง

สีประจำโรงเรียน
สีแดง ขาว

ปรัชญา

“ชูคูณธรรม นำสิ่งแวดล้อม พร้อมพลานามัย
ก้าวไกลวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย”