ชื่อ-นามสกุล

นางสาวสุชดา แซ่ตั้ง

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษา

ปริญญาโท 2545 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ป.บัณฑิต 2551 ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปริญญาตรี 2541 ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2)
โครงการคุรุทายาท สาขา การประถมศึกษา
สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี