ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสาวสุชดา แซ่ตั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาโท 2545 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ป.บัณฑิต 2551 ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปริญญาตรี 2541 ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) โครงการคุรุทายาท สาขา การประถมศึกษา สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี