ชื่อ-นามสกุล

ดวงพร จุดาบุตร

ตำแหน่ง

ผู้จัดการ

การศึกษา

ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณทิต) สาขาการจัดการทั่วไป

โทรศัพท์

085-7710668

Email

[email protected]

รูปถ่าย

ผู้ดูแลเว็บไซต์

เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน