ชื่อ-นามสกุล

นายพีรศิษฐ์ เผ่าต๊ะใจ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ราชภัฏเชียงราย
ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โทรศัพท์

0884068785

Email

[email protected]

รูปถ่าย