ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายพีรศิษฐ์ เผ่าต๊ะใจ
[email protected]
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ราชภัฏเชียงราย ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต